18. 12. 2014
   
Písmo
image image image image
Ako vybavíte? Informácie ako a kde vybavíte administratívne úkony v našej obci.
Fotogalérie Ponúkame Vám množstvo historických fotiek. Zaspomínajte si s nami na povojnové obdobie a zažite aktuálne dianie v obci cez fotografie z našich podujatí.

Pavlovce nad Uhom

"Naši jubilanti"

jubilanti-2014Jubilanti
    
Nedeľa 9.11.2014 bola pre Pavlovčanov oveľa slávnostnejšia ako po iné nedele v roku. V dopoludňajších hodinách bola v Rímskokatolíckom kostole slávnostná birmovka mládeže, na ktorej birmovanci dostali štatút kresťanskej dospelosti.

Popoludnie patrilo seniorom. Do slávnostne pripravenej obradnej siene obecného úradu bolo na 15.00 hodinu pozvaných 89 jubilantov od 65 do 95 rokov takých, ktorým sa v tomto kalendárnom roku  v ich životnom jubileu objavilo na konci číslo päť alebo nula.

Po privítaní a príhovore starostky obce p. Márie Dufincovej zaspievala prítomným sólovú pieseň p. Mária Tkáčová, p. Jozefína Danacková, a zarecitovala p. Anna Méhesová. Jubilantom zatancovali „Pavlovské Pávičky“ a program zavŕšila miešaná Pavlovská folklórna skupina „Škucirka“.

Každý z jubilantov sa následne zapísal do „Pamätnej knihy obce“ a starostka obce im odovzdala upomienkový darček z tejto slávnostnej chvíle. Za spevu pavlovskej „Škucirky“ si jubilanti pochutnali na výbornej štrudli a pri poháriku vínka zaspomínali na ušlé mladé časy, na svoje trápenia, starosti ale aj radosti.

"Naši jubilanti" - 9.11.2014

 

Pavlovský erb pred obecným úradom

pavlovsk erb pred obecnm radomPavlovský erb pred obecným úradom

Symbolom obce Pavlovce nad Uhom na obecnom erbe je páv stojaci na pažiti. Tento symbol sa našiel na pečatidle z roku 1863 a jeden z 29.5.1865. Je to prekvapujúci symbol, pretože názov obce nie je odvodený od páva. Erb obce sa využíva na všetkých úradných dokumentoch, na webovej stránke obce, obecných novinách, informačných plagátoch a obecných akciách. Keďže je to jedinečný a pekný symbol, rozhodli sme sa skrášliť priestory pred obecným úradom usadením páva, vyrobeného z keramiky a chvost namiesto peria zdobia živé kvety.

SYMBOLY OBCE

 

DIŠKURKI PO PAVLOVSKI

diskurki obalka 133 100DIŠKURKI PO PAVLOVSKI. Publikácia je určená Vám Pavlovčanom, pretože sú v nej zozbierané slová a slovné spojenia len z našej obce Pavlovce nad Uhom. Mnohé slová, slovné spojenia alebo prirovnania sú aj pre iné obce z nášho regiónu také isté alebo veľmi podobné, ale len pre našu obec je ich vyslovovanie, či používanie v hovorovej pavlovskej reči jedinečné.

Za nápad a realizáciu tejto publikácie patrí poďakovanie pani Márii Dócziovej, kronikárke obce a kolektívu ochotných pavlovských žien.

 NAŠO PAVLOVSKI ĽUDZE - DIŠKURKI PO PAVLOVSKI

 

Vinobranie a úcta k starším

Vinobranie a úcta k starším
  
Sobota 18.10.2014 bola pre všetkých zamestnancov obecného úradu pracovným dňom. Hospodárski pracovníci obecného úradu hneď od rána začali s prípravou hrozna, náradia a príslušenstva potrebného k tradičnému pavlovskému vinobraniu. Okolo 10 hodiny už bola akcia rozbehnutá v plnom prúde. Vinobraniu prišli na pomoc aj niektorí poslanci obecného zastupiteľstva a aj radoví občania Pavloviec nad Uhom. Šťavou z vylisovaného hrozna nepohrdla ani starostka obce, ani okoloidúci občania a deti, ktoré sa na vinobranie prišli pozrieť.
    
Zatiaľ, čo chlapi vyrábali budúce víno, Aktívne ženy pripravovali v kuchyni kultúrneho domu popoludňajšiu sobotňajšiu akciu a to „Úctu k starším“. Do sály kultúrneho domu, ktorú pripravili a vyzdobili deň predtým pracovníčky obecného úradu, boli pozvaní všetci seniori a seniorky na 14 - tú hodinu popoludní.
    
Program Úcty k starším oficiálne príhovorom otvorila starostka obce p. Mária Dufincová. Po nej zaspievala sólovú pieseň  p. Janka Tkáčová.
    Obec Pavlovce nad Uhom vydala prekrásnu brožúrku „Diškurki po Pavlovski“, v ktorej sú zozbierané slová a slovné spojenia len z našej obce v hovorovej pavlovskej reči. Túto brožúrku sme slávnostne na tejto akcii pokrstili šampanským  za prítomnosti starostky obce spolu s najstarším občanom pánom Františkom Slabákom, najstaršou žijúcou učiteľkou Pavloviec nad Uhom pani Annou Kopeckou, poslancom obecného zastupiteľstva pánom Gejzom Tóthom a asistovala im kronikárka obce pani Mária Dócziová.
    V programe pre seniorov sme pokračovali vystúpením detí z materskej školy, zatancovali nám  „Pávičky“ a  zaspievala folklórna skupina „Pavlovčaňe“. Na záver programu spoločne všetci prítomní zaspievali v stoji pieseň „Kde si ó Mária“, s hlavným refrénom: „Pôjdem k Tebe Mária, kľaknem si na kolená, všetko sa Ti vyžalujem, Matička milá“.
    Nielenže celý kultúrny dom bol vyzdobený jesennými farbami a ukážkami plodov zeme, ale aj samotné pohostenie v závere akcie bolo pripravené z jesennej úrody. Podávali sa tieto jedlá:  z kapusty „pavlovske holubki“, zákusok bol z kukuričnej múky (staré jedlo u nás známe ako „maľej“) a zo zemiakov „bandurková lokša“. Všetko sa zapíjalo sladkou šťavou z vylisovaného hrozna z dopoludňajšieho „vinobrania“.

 

JAZDIAREŇ

2014 jazdiarenGrófska jazdiareň – Rajčuľňa (neskôr sýpka) bola postavená v roku 1863 v novoklasistickom štýle vo vnútri s veľkorozponovým krovom nad halovým priestorom. Je to kultúrna pamiatka, zapísaná v Ústrednom zozname pamiatkového fondu pod číslom 11246/0, vedená na Liste vlastníctva obce č. 2054, parcelné číslo 755/1, stavba súpisné číslo 667. Nachádza sa v centre obce pri Autobusovej zastávke v blízkosti Rímskokatolíckeho kostola a obecného úradu.
V roku 2006 bolo vykonané statické zabezpečenie objektu a obnova veľko rozmerového historického krovu a strešnej krytiny, ktoré boli v havarijnom stave a hrozilo preborenie časti strechy. Táto obnova sa financovala v rámci programu MK SR – Obnovme si svoj dom. V roku 2014 sme dali Jazdiarni nový šat – obnovili fasádu opravou vonkajších omietok.

Fotogaléria - Grófska jazdiareň

 
 

Prijatie najlepších žiakov ZŠ s MŠ starostkou obce.

2014 ziaciTak ako každý rok v závere školského roka aj v tomto školskom roku starostka obce ocenila prácu najlepších žiakov školy, ktorí okrem výborného prospechu a vzorného správania reprezentovali svoju Základnú školu s materskou školou Pavlovce nad Uhom na rôznych súťažiach, olympiádach a akciách obvodných, regionálnych, krajských ba aj celoslovenských.

V stredu 25.6.2014 o 10:00 hodine boli na obecnom úrade starostkou obce prijatí následovní žiaci:
Alexandra Buzová 1.B, Ladislav Gaži 2.A, Stanislava Arvayová 2.C, Michal Balint 2.C, Tomáš Belák 2.C, Vanesa Gombárová 2.C, David Mašlej 2.C, Samuel Bardiovský 4.A, Kristián Filip Bajany, René Filip Bajany, Denis Oros 5.A, Jakub Vinco 5.B, Štefan Filip 6.A, Sebastián Dzuro 6.A, Kamil Kontra 7.A, Gabriel Genco 7.A, Dominik Borza 8.A, Milan Mašlej 8.A, David Leitner 9.A a Milan Sabovčík 9.B trieda.

Po príhovore starostky obce p. Márie Dufincovej a krátkom kultúrnom programe boli pozvaní žiaci ocenení knihou. Po zápise do Pamätnej knihy obce a príhovore riaditeľa ZŠ s MŠ Pavlovce nad Uhom p. Mgr. Milana Zolotu bolo slávnostné prijatie žiakov ukončené sladkým občerstvením.

Fotogaléria - Prijatie najlepších žiakov ZŠ s MŠ starostkou obce - 25.6.2014

 

Hlasujte za projekt: Viac pohybu deťom –„ Deti preč od počítačov“ do 16.6.2014

2014 spp Hlasovať môžete na adrese: http://www.sppolocne.sk/sk/projekty-zaradene-do-hlasovania/detail-projektu/416 do 16.6.2014

V centre obce Pavlovce nad Uhom sa nachádza park a športový areál. Sú to ideálne miesta na vytvorenie športovo-oddychovej zóny, kde by vznikol priestor pre trávenie voľného času obyvateľov obce všetkých vekových kategórií a priestor pre bližší kontakt s prírodou. Žije je tu veľa mladých rodín s deťmi, aktívne pracujúci obyvatelia, dôchodcovia a obyvatelia zo sociálne znevýhodneného prostredia. V obci sa nachádza materská škola, základná škola a špeciálna základná škola spolu v počte cca 800 žiakov, ktorí budú môcť využívať toto miesto na plnenie úloh v rámci telesnej výchovy v čase vyučovania a aj v mimoškolských aktivitách.

 

Deň matiek 2014

2014 den matiekV Pavlovciach nad Uhom už začína byť pravidlom „kto príde neskoro, bude stáť“. Tak tomu bolo aj 11.mája o 15,00 hod. v miestnom kultúrnom dome, kde sa konala Akadémia pri príležitosti „Dňa matiek“: Už o 14,30 hod. bola sála kultúrneho domu celkom zaplnená. Akadémiu pripravila základná škola s materskou školou v úzkej spolupráci s obecným úradom. Program, ktorý trval viac ako dve hodiny bol skvelý. Vystúpili deti z materskej škôlky, žiaci prvého a druhého stupňa základnej školy s tancom, spevom a recitáciou. Nakoniec zaspievali miestne folklórne skupiny „Pavlovčaňe“, „Pávičky“ a „Škucírka“. Je treba vysloviť veľké „ďakujeme“ všetkým, ktorí sa podieľali na príprave a realizácii tejto akadémie, lebo pre každého, kto sa tejto akcie zúčastnil, to bol v toto nedeľné popoludnie neopakovateľný zážitok.

Do veľkej zasadačky obecného úradu pozvala starostka obce po skončení akadémie všetky matky na občerstvenie, kde pri zvuku akordeónu, speve a pri pohári dobrého vínka si uctili svoj sviatok – Deň matiek

Fotogaléria Deň matiek 2014 - kliknite.

 

foto_pic
video_small
pavlovcanzber
zive-slovensko-logo 

Náhodný obrázok

Správy z východu