19. 09. 2014
   
Písmo
image image image image
Ako vybavíte? Informácie ako a kde vybavíte administratívne úkony v našej obci.
Fotogalérie Ponúkame Vám množstvo historických fotiek. Zaspomínajte si s nami na povojnové obdobie a zažite aktuálne dianie v obci cez fotografie z našich podujatí.

Pavlovce nad Uhom

JAZDIAREŇ

2014 jazdiarenGrófska jazdiareň – Rajčuľňa (neskôr sýpka) bola postavená v roku 1863 v novoklasistickom štýle vo vnútri s veľkorozponovým krovom nad halovým priestorom. Je to kultúrna pamiatka, zapísaná v Ústrednom zozname pamiatkového fondu pod číslom 11246/0, vedená na Liste vlastníctva obce č. 2054, parcelné číslo 755/1, stavba súpisné číslo 667. Nachádza sa v centre obce pri Autobusovej zastávke v blízkosti Rímskokatolíckeho kostola a obecného úradu.
V roku 2006 bolo vykonané statické zabezpečenie objektu a obnova veľko rozmerového historického krovu a strešnej krytiny, ktoré boli v havarijnom stave a hrozilo preborenie časti strechy. Táto obnova sa financovala v rámci programu MK SR – Obnovme si svoj dom. V roku 2014 sme dali Jazdiarni nový šat – obnovili fasádu opravou vonkajších omietok.

Fotogaléria - Grófska jazdiareň

 
 

Prijatie najlepších žiakov ZŠ s MŠ starostkou obce.

2014 ziaciTak ako každý rok v závere školského roka aj v tomto školskom roku starostka obce ocenila prácu najlepších žiakov školy, ktorí okrem výborného prospechu a vzorného správania reprezentovali svoju Základnú školu s materskou školou Pavlovce nad Uhom na rôznych súťažiach, olympiádach a akciách obvodných, regionálnych, krajských ba aj celoslovenských.

V stredu 25.6.2014 o 10:00 hodine boli na obecnom úrade starostkou obce prijatí následovní žiaci:
Alexandra Buzová 1.B, Ladislav Gaži 2.A, Stanislava Arvayová 2.C, Michal Balint 2.C, Tomáš Belák 2.C, Vanesa Gombárová 2.C, David Mašlej 2.C, Samuel Bardiovský 4.A, Kristián Filip Bajany, René Filip Bajany, Denis Oros 5.A, Jakub Vinco 5.B, Štefan Filip 6.A, Sebastián Dzuro 6.A, Kamil Kontra 7.A, Gabriel Genco 7.A, Dominik Borza 8.A, Milan Mašlej 8.A, David Leitner 9.A a Milan Sabovčík 9.B trieda.

Po príhovore starostky obce p. Márie Dufincovej a krátkom kultúrnom programe boli pozvaní žiaci ocenení knihou. Po zápise do Pamätnej knihy obce a príhovore riaditeľa ZŠ s MŠ Pavlovce nad Uhom p. Mgr. Milana Zolotu bolo slávnostné prijatie žiakov ukončené sladkým občerstvením.

Fotogaléria - Prijatie najlepších žiakov ZŠ s MŠ starostkou obce - 25.6.2014

 

Hlasujte za projekt: Viac pohybu deťom –„ Deti preč od počítačov“ do 16.6.2014

2014 spp Hlasovať môžete na adrese: http://www.sppolocne.sk/sk/projekty-zaradene-do-hlasovania/detail-projektu/416 do 16.6.2014

V centre obce Pavlovce nad Uhom sa nachádza park a športový areál. Sú to ideálne miesta na vytvorenie športovo-oddychovej zóny, kde by vznikol priestor pre trávenie voľného času obyvateľov obce všetkých vekových kategórií a priestor pre bližší kontakt s prírodou. Žije je tu veľa mladých rodín s deťmi, aktívne pracujúci obyvatelia, dôchodcovia a obyvatelia zo sociálne znevýhodneného prostredia. V obci sa nachádza materská škola, základná škola a špeciálna základná škola spolu v počte cca 800 žiakov, ktorí budú môcť využívať toto miesto na plnenie úloh v rámci telesnej výchovy v čase vyučovania a aj v mimoškolských aktivitách.

 

Deň matiek 2014

2014 den matiekV Pavlovciach nad Uhom už začína byť pravidlom „kto príde neskoro, bude stáť“. Tak tomu bolo aj 11.mája o 15,00 hod. v miestnom kultúrnom dome, kde sa konala Akadémia pri príležitosti „Dňa matiek“: Už o 14,30 hod. bola sála kultúrneho domu celkom zaplnená. Akadémiu pripravila základná škola s materskou školou v úzkej spolupráci s obecným úradom. Program, ktorý trval viac ako dve hodiny bol skvelý. Vystúpili deti z materskej škôlky, žiaci prvého a druhého stupňa základnej školy s tancom, spevom a recitáciou. Nakoniec zaspievali miestne folklórne skupiny „Pavlovčaňe“, „Pávičky“ a „Škucírka“. Je treba vysloviť veľké „ďakujeme“ všetkým, ktorí sa podieľali na príprave a realizácii tejto akadémie, lebo pre každého, kto sa tejto akcie zúčastnil, to bol v toto nedeľné popoludnie neopakovateľný zážitok.

Do veľkej zasadačky obecného úradu pozvala starostka obce po skončení akadémie všetky matky na občerstvenie, kde pri zvuku akordeónu, speve a pri pohári dobrého vínka si uctili svoj sviatok – Deň matiek

Fotogaléria Deň matiek 2014 - kliknite.

 

Stavanie mája 2014

2014 majPočas celej stredy 30.4.2014 bol propagovaný v obecnom rozhlase a aj vo vysielaní rádia „Regina“ program tohtoročného Stavania mája. O 16,30 hod. postavili poslanci obecného zastupiteľstva za pomoci chlapov z obce pred obecným úradom na Kostolnom námestí už tradičný 10m vysoký máj.

Pavlovčania si „Stavaním mája“ pripomenuli máj - mesiac lásky a vzdali hold ľudskej práci – 1. mája Sviatku práce. S bohatým kultúrnym programom vystúpili deti miestnej materskej školy a pavlovské folklórne skupiny: „Pavlovčaňe“, „Pávičky“ a „Škucirky“. Potom sa všetci zúčastnení presunuli do miestneho parku. A tu začala skutočná veselica. Nachystanú vatru zapálila starostka obce Mária Dufincová. Pri vôni opekaných špekačiek a dobrého vínka si pavlovčania zatancovali okolo horiacej vatry tradičné „pavlovské karičky“ a tešili sa dobrej nálade a pocitu radosti z prichádzajúceho sviatku práce a voľného pracovného dňa 1. mája.

Fotogaléria Stavanie mája 2014 - kliknite.

 

Pavlovski „Janik a Marienka“

2014 pavlovski janik marienkaV septembri minulého roka sa v Pavlovciach nad Uhom varil lekvár pod záštitou Kremienka a Chocholúšika, dvoch figurín zhotovených z balov slamy, umiestnených pred materskou školou. Kremienka a Chocholúšika v zimnom období vymenili dvaja prekrásni snehuliaci.

Sviatky jari – Veľkú noc, okrem gigantickej veľkonočnej kraslice umiestnenej pred obecným úradom, privítali aj Pavlovski „Janik a Marienka“, znovu dve krásne figuríny umiestnené pred materskou škôlkou.

Obe postavy majú oceľovú konštrukciu pozváranú z valcového materiálu, ktorú vyrobili chlapi miestneho hospodárstva obce Štefan Sarič a Štefan Kočan. Janika a Marienku obliekli a fazónu tomu dali „Aktívne pavlovské ženy“ Mária Dócziová, Jolana Bobaľová, Mária Lipanová, Božena Makšinová a Marta Soroková. Súčasťou oblečenia je aj vrecovina, ktorú nám sponzorsky poskytol p. Ing. Jozef Čermák, konateľ firmy JUKOS spol. s r.o. Bežovce.

Fotogaléria Pavlovski „Janik a Marienka“ - kliknite.

 

Najväčšia štylizovaná kraslica

2014 vajceAj v tomto roku sme skrášlili naše Kostolné námestie pred obecným úradom. Minulého roku pred Veľkou nocou sme získali slovenský rekord s krútenou vŕbou, na ktorej viselo 2633 veľkonočných vajíčok - písaniek. Teraz pred Veľkou nocou sme urobili „Kraslicu“ - gigantické veľkonočné vajce.

Už po tretíkrát s touto kraslicou sa pavlovčania prihlásili na vytvorenie slovenského rekordu.
Vajce má výšku 3,5 m a priemer 2 m. V spodnej časti vo vnútri vajca je veľká nosnica – kvočka, vyrobená zo šúľkov z telefónnych zoznamov, ktorá sedí na vajíčkach a vo vrchnej časti sú zavesené kuriatka, taktiež vyrobené zo šúľkov a farebné veľkonočné kraslice.
Konštrukciu gigantického vajca – štylizovanej kraslice (ktorá v noci svieti) vyrobili pod vedením Štefana Sariča, chlapi z obecného úradu. Aktívne ženy sa postarali o jeho výzdobu.
Či touto „kraslicou“ vytvoríme v poradí už tretí slovenský rekord pavlovčanov, sa dozvieme mesiac po Veľkej noci, kedy bude prehodnotená dokumentácia. O rekorde rozhodujú v Pezinku. Držme si palce.

Fotogaléria Najväčšia štylizovaná kraslica 2014 - kliknite.

 

Dobrovoľnícka škola učí mladých ľudí pomáhať

Dobrovoľnícka škola občianskeho združenia Prameň radosti počas celého školského roka 2013 / 2014 pripravuje sedemdesiatpäť mladých ľudí z celého Slovenska od pätnástich do tridsiatich rokov na čo najprofesionálnejší výkon dobrovoľníckych aktivít.

Jej žiaci sa po absolvovaní stohodinového neformálneho vyučovania uplatnia v rôznych oblastiach sociálnej práce, medzi ktoré patrí starostlivosť o deti a mládež, pomoc zdravotne ťažko postihnutým i marginalizovaným skupinám spoluobčanov.

Dosiaľ sa stretli počas dvoch víkendov v Domčeku Anky Kolesárovej vo Vysokej nad Uhom, aby si príťažlivou formou osvojili teoretické znalosti a praktické zručnosti zo psychológie. Ďalšie stretnutia sa zamerajú na získanie sociálnych zručností, základov projektového manažmentu, zoznámenie sa s teóriou i praxou tímovej práce a vodcovstva a vniknutie do problematiky sociálneho poradenstva.

Frekventantov dobrovoľníckej školy pri získavaní nových znalostí vedú skúsení lektori, zväčša z radov vysokoškolských učiteľov. Odozva na ich pôsobenie je medzi mladými ľuďmi veľmi priaznivá a stretnutiami sa cítia obohatení.

Obsah vzdelávania dobrovoľníckej školy zahŕňa pomerne širokú škálu predmetov, spoločným menovateľom všetkých je však vštepenie morálnych zásad pre úspešné vykonávanie pomáhajúcich aktivít. Zdá sa, že tento zámer sa darí napĺňať, pretože mladí ľudia sa už teraz úprimne tešia na príležitosť, kedy nadobudnuté vedomosti uplatnia v praxi.

Projekt Poď a konaj, v rámci ktorého sa realizuje aj aktivita s názvom Dobrovoľnícka škola, podporili krajiny Island, Lichtenštajnsko a Nórsko prostredníctvom programu Aktívne občianstvo a inklúzia. Realizuje ho Nadácia Ekopolis v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska a Nadáciou pre sociálne zmeny SOCIA.

Fotogaléria Dobrovoľnícka škola - kliknite.

 

foto_pic
video_small
pavlovcanzber
zive-slovensko-logo 

Náhodný obrázok

Správy z východu