18. 08. 2019
   
Písmo

Archív aktualít

Príhovor starostu Ing. Jozefa Kočana

StarostaVážení spoluobčania,

Dovoľte mi, aby som sa Vám ako úradujúci starosta obce prihovoril v týchto predvolebných dňoch, nabitých emóciami a sľubmi kandidátov na nového starostu. Ja Vám už sľubovať nič nebudem, ale chcem Vám pripomenúť všetku svoju prácu v prospech našej obce a našich občanov počas môjho takmer 30-ročného pôsobenia na čele obce.

Boli to práce v hodnotách mnoho miliónov korún. Keď som nastúpil do funkcie predsedu miestneho národného výboru, čakala ma náročná úloha: vybudovanie domu smútku za výdatnej pomoci mnohých z vás alebo vašich rodičov a  prarodičov bez nároku na finančnú odmenu.

 

 

V našej obci takmer nebolo ulice, ktorá by sa v tom čase nerekonštruovala: Malý radok – teraz Mlynská, Východná, Cintorínska, Za poštou, Lipová, Krátka, Brezová s priekopami a mostíkmi, Severná, Kukov, Krivá, Riečna, Družstevná, cesty a chodníky v parku, na cintoríne, Orechová, cesta  v Ťahyni a k ťahynskému cintorínu. Oplotili sme aj ťahynský cintorín a zaviezli tamojší „tov“.

Nasledovala výstavba dlhoočakávaného vodovodu, ktorej I. etapa prebiehala v štátnej akcii, ale nie v celej obci. Za pomoci obce a Vás, občanov, sme v ďalšej etape zabezpečili jeho výstavbu v Ťahyni, na uliciach Lúčna (za ihriskom), Severná, Riečna, Krivá, Kukov, Panelová, Pri moste.

Nie ľahkú, ale o to dôležitejšiu úlohu zohral obecný úrad (v tej dobe miestny národný výbor) pri plynofikácii obce. Po ukončení terénnych úprav po plynofikácii prebehlo vybudovanie miestnych parkov pri kríži a oproti starej materskej škole. Neskôr obec vykúpila nefunkčné budovy  bývalých obchodných jednotiek oproti fare a v týchto priestoroch sme vybudovali nový park s fontánou, balustrádovým oplotením a lucernovým osvetlením, ktorý skrášľuje centrum obce dodnes.

Prívalové dažde ukázali kritické miesta v našej obci, a preto boli sprietočnené priekopy na uliciach Mlynská, Krátka, Kapušianska, k cintorínu a iné.

Z výstavby budov chcem pripomenúť tie najdôležitejšie: okrem domu smútku prístavba bývalej osobitnej školy čiže terajšej materskej školy, vybudovanie obecného úradu a rekonštrukcia kultúrneho domu, výstavba novej základnej školy, rekonštrukcia bývalej lesovne na pekáreň a teraz na picériu s novým prekrytím strechy, odkúpenie súkromného domu a jeho prestavba na nové zdravotné stredisko, výstavba hlavného kríža na cintoríne, autobusovej stanice, nových obecných garáží a rekonštrukcia starých, rekonštrukcia „rajčulne“ (sypanca) vrátane novej strechy, rekonštrukcia nového kaderníctva, strechy na školskej bytovke, terajšej špeciálnej základnej školy zo združených prostriedkov obce a Krajského úradu v Košiciach.

V posledných dvoch volebných obdobiach som vyvinul maximálne úsilie na vybudovanie miestnej kanalizácie a čističky odpadových vôd. Obec do takého veľkého projektu nemohla ísť sama. Potrebovala získať finančné prostriedky z európskych fondov. Za týmto účelom vzniklo zduženie vyše 40 obcí „Juhovýchod Zemplína pre prívod vody a odkanalizovanie“, ktoré sa neskôr pretransformovalo na akciovú spoločnosť. Jej podpredsedom som sa stal ja. Príprava tohto projektu trvala takmer štyri roky. Jej realizáciou už bola poverená Východoslovenská vodárenská spoločnosť, ale obec zostala strážcom kvality vykonaných prác a odstraňovania nedorobkov a závad. Celá akcia sa ukončila k našej spokojnosti až v lete tohto roku.

Preto sa oddialili práce pri rekonštrukcii chodníkov a ciest po týchto  stavebných zásahoch. Bol som možno neoblomný, keď som tvrdil, že obec nie je taká bohatá, aby niektoré veci robila zbytočne dvakrát, pretože dnes si môžeme dovoliť postaviť chodníky z kvalitných materiálov a novšími technológiami.

V poslednom volebnom období som sa venoval predovšetkým príprave projektov na čerpanie finančných prostriedkov z eurofondov a z vlastných zdrojov obce. Tento proces je však dlhodobý. Súčasná legislatíva vyžaduje podrobnú a veľmi kvalitnú projektovú dokumentáciu, ktorá musí prejsť schvaľovacím procesom v zákonom stanovených lehotách so zabezpečením výberových konaní. Podľa veľkosti a dôležitosti projektu trvá tri mesiace až niekoľko rokov. Ako príklad z našej obce uvádzam:

Projekt terénnej sociálnej práce 4 mesiace

Projekt pomoci občanom v núdzi (získanie unimobuniek) 6 mesiacov

Projekt rekonštrukcie školy 3 roky.

Projekt rekonštrukcie základnej školy s materskou školou je dnes vo finále: schvaľovací proces na ministerstve hospodárstva a regionálneho rozvoja je ukončený a finančné prostriedky v hodnote 40 miliónov korún (vyše 1,3 milióna eur) sú pripravené na čerpanie. Bude zrekonštruovaná školská kotolňa a ústredné kúrenie, zateplená celá budova školy, vymenené okná za plastové, postavená nová strecha a zriadené nové učebne.

Každý z vás si určite všimol zvýšený stavebný pohyb v celej obci. V posledných mesiacoch bolo vybudované nové parkovisko pri cintoríne, obnovené cesty na cintoríne a dom smútku, bol upravený sokel pri kríži pred domom smútku, ktorý bol postavený pred troma rokmi. Prebieha dláždenie priekop v takmer celej obci a úprava niektorých mostíkov. V centre obce sa teraz budujú chodníky zo zámkovej dlažby, ale ich celková dĺžka bude takmer 5 kilometrov. Budova obecného úradu bola tiež zrekonštruovaná: vymenili sa okná a zateplila sa fasáda s novou omietkou. V kultúrnom dome sme zrekonštruovali kuchyňu. V miestnom parku   bol prekrytý amfiteáter a boli obnovené chodníky. Vyasfaltoval sa priestor pri kostole. Prebieha oplotenie základnej školy. Je pripravený projekt a finančné zabezpečenie vybudovania novej cesty za terajšou materskou školou, ktorá spojí ulice Hlavnú s Lúčnou, ktorá bude tiež novovybudovaná.

Je pravda, že v súčasnosti prebiehajúce stavebné práce nebudú ukončené tohto roku. Zmluvy s dodávateľmi sú však uzavreté tak, že všetky práce budú dokončené v prvom polroku 2011.

Možno si poviete, že chcem naraz minúť väčšinu peňazí a nový starosta nebude mať s čím začať. Nie je to pravda. Naša obec nemá žiadny úver a na obecnom účte zostane minimálne  20 miliónov v slovenských korunách (vyše 660 tisíc eur).

Je samozrejmé, že v silách jedného človeka sa nedá uskutočniť všetko, čo som vymenoval. Nebolo by to možné bez podpory poslancov v každom volebnom období, zamestnancov obecného úradu a hlavne Vás, občanov Pavloviec nad Uhom. Viem, že som nebol prijateľný pre každého z vás, ale som Vám vďačný, že ste ma aj napriek tomu rešpektovali. Ďakujem Vám. Ďakujem aj svojej rodine za posilu a trpezlivosť.  Želám vám šťastnú ruku pri voľbe nového starostu a poslancov.

 

 

Ing. Jozef Kočan

Starosta obce Pavlovce nad Uhom

 

foto_pic
video_small
EU
pavlovcan
pavlovcan

zber

 OPKZP

zive-slovensko-logo 

Náhodný obrázok

Správy z východu