07. 12. 2019
   
Písmo

Ako postupovať pri úmrtí občana

Ako postupovať pri úmrtí občana


Každý z nás sa v živote ocitne v situácii, ktorá prináša smútok a veľmi ťažko sa prekonáva. Úmrtie blízkeho znamená okrem žiaľu aj množstvo rôznych starostí a snahu o čo dôstojnejšiu poslednú rozlúčku.
Pohreb môže byť cirkevný alebo civilný. Ak zosnulý za svojho života nezanechal žiadne pokyny v súvislosti s pohrebom, druh pohrebu určia pozostalí.


Pohrebné služby v obci Pavlovce nad Uhom


Pohrebné služby : Obecný úrad Pavlovce nad Uhom

056/6494202 - sekretariát Obecného úradu
056/6494389

0902967081 - vedúci MH - Peter Janoš

0948008643 - výdaj rakvy/prísl.+zúčtovanie
Mgr. Balická Martina

0918515279 - prevoz pohrebným vozom
Hudika Jozef

Úmrtie doma:
Ak nastane úmrtie doma, je potrebné ihneď zavolať
pohotovosť /112 alebo 155/ a oznámiť službukonajúcemu dispečingu uvedenú udalosť.
Na Vašu adresu služba vyšle pohotovostného lekára, ktorý vykoná obhliadku zosnulého.
Do príchodu lekára neobliekajte zosnulého, ani nijako s ním nemanipulujte.
Obhliadkou sa zisťuje smrť, jej čas a príčina.
Po obhliadke lekár vypisuje tzv. List o prehliadke mŕtveho a štatistickom hlásení o úmrtí .
Pokiaľ obhliadajúci lekár napíše - pochovať v zákonnej lehote, až po vykonaní tejto obhliadky je potrebné kontaktovať pohrebnú službu na zabezpečenie prevozu zomrelého do Domu smútku.

Úmrtie v nemocnici:
Vtedy je potrebné osloviť našu pohrebnú službu a dojednať prevoz mŕtveho do Domu smútku.
Je potrebné doniesť aj oblečenie pre zosnulého
a riadiť sa pokynmi nemocnice a pohrebnej služby. 

Pohrebné služby:
Prevádzkovateľ pohrebnej služby prevezme ľudské pozostatky až keď je úmrtie doložené: Listom o prehliadke mŕtveho, ktorý vystavil obhliadajúci lekár.

Na prevoz zomrelého, či už z domu zomrelého, z nemocnice, resp. z patológie do Domu smútku, oslovíte našu pohrebnú službu, ktorá Vám ponúkne zabezpečenie produktov súvisiacich s pohrebom /cenovo výhodnú rakvu s príslušenstvom a prevoz PV.../.

Prevoz zosnulého do Domu smútku sa neuskutočňuje v čase:

od 1.4. - 31.10. - letné obdobie
                           od 21.00 - 7.00 hod.

od 1.11. - 31.3. - zimné obdobie
                           od 18.00 - 7.00 hod.

Úmrtný list:
je potrebné osobne vybaviť na matričnom úrade, v ktorého obvode došlo k úmrtiu.
To znamená, že:
- ak nastalo úmrtie v obci Pavlovce nad Uhom, vybavujte úmrtný list na Matričnom úrade v Pavlovciach nad Uhom,
- ak zomrela osoba v nemocnici, úmrtný list vydá Matričný úrad v Michalovciach.

Na zápis do knihy úmrtí je potrebné predložiť:
- 3x List o prehliadke mŕtveho
- občiansky preukaz zosnulého
- občiansky preukaz osoby, ktorá vybavuje pohreb
- matrika v prípade nezrovnalosti môže požiadať aj
rodný list , alebo sobášny list zosnulej osoby.

Dom smútku:
Kľuč od Domu smútku, ktorý Vám bude k dispozícii až do ukončenia pohrebu, odovzdá osoba poverená spravovaním Domu smútku a cintorínu v našej obci. /0902967081/

Ak sa ľudské pozostatky neuložili do chladiaceho zariadenia, musia sa pochovať do 96 hodín od
úmrtia, nie však pred uplynutím 48 hodín od úmrtia.

Cintorínske služby

1. Dom smútku:93.03.12

- prepožičanie smútočnej siene - 1 deň 18,00 EUR /22,00 EUR- cudzí/
- použitie chladiaceho zariadenia - 1 deň 5,00 EUR
- sprievod - úkony pohrebných pracovníkov 30,00 EUR

2. Nájom a prepožičanie miesta na dobu 20 rokov:

- detský obyčajný 8,00 EUR
- dospelý obyčajný 12,00 EUR
- jednohrobka 3 m² 33,00 EUR
- dvojhrobka pod seba 3 m²33,00 EUR
- dvojhrobka vedľa seba 6 m² 66,00 EUR

Pohrebné práce

1. Výkop zemného hrobu:
                             detský (1,6 m² ) dospelý (3,4 m² )
- s jedným ulož. miestom 18,50 EUR 40,00 EUR

2. Výkop hrobky
- s jedným ulož.miest. /jednohrobka/ (2,3 m³) 31,00 EUR
- s dvoma úlož miest./dvojhrobka PS/4,1 m³) 44,00 EUR
- s dvoma úlož.miest./dvojhrobka VS/(4,6 m³) 50,00 EUR


3. Odstránenie betónu pri výkope hrobu alebo hrobky
do 1 m² 10,00 EUR
nad 1 m²16,60 EUR


4. Odkrývanie a zakrývanie hrobu alebo hrobky

- hrobu / platne / 13,50 EUR
- odkrývanie a dokončenie hrobky st. 22,00 EUR
- dokončenenie hrobky / nová / 15,50 EUR

5. Dopravné - KIA-val. - kamenárstvo - ukončenie hrobky
1km= 0,60 / 0,70/0,70/0,70 /

- Pavlovce nad Uhom 5,10 EUR
/km spolu+nakl.vykl.zdrž./
- Vysoká nad Uhom  9,30 EUR
- Čierne Pole 11,10 EUR
- Palín 15,30 EUR
- Senné 16,50 EUR
- Stretava 11,70 EUR
- Stretavka 17,10 EUR


6. Prevoz pohrebným vozom:
- Pavlovce nad Uhom / Ťahyňa 7,00 EUR
- Vysoká nad Uhom  11,20 EUR
- Bajany 13,00 EUR
- Čierne Pole 13,00 EUR
- Stretava 13,60 EUR
- Lekárovce 14,80 EUR
- Palín 17,20 EUR
- Senné 18,40 EUR
- Stretávka 19,00 EUR
- Bežovce 22,00 EUR
- Zemplínska Široká 23,20 EUR
- Michalovce 34,00 EUR
- Strážske 52,00 EUR
- Veľké Kapušany 18,40 EUR
- Košice 121,00 EUR
- Trebišov 64,00 EUR
- Sobrance 44,10 EUR
- Továrne  71,70 EUR
- Humenné  68,10 EUR
- Rožňava 184,50 EUR

7.Prevoz pohrebným vozom pri pohrebe:
/sprievod = 0,40 EUR/
- Pavlovce nad Uhom / Ťahyňa 7,40 EUR
- Bajany  13,40 EUR
- Čierne Pole 13,40 EUR
- Lekárovce   15,20 EUR


8. Prirážky k prevozu PV:
- v pracovných dňoch po pracovnej dobe + 50 %
- v dňoch prac. pokoja (sobota, nedeľa) +100 %
- v dňoch štátnych sviatkov +100 %


9. Poplatok za umiest. hrobky inou organ. 33,20 EUR


10.Poplatok za vstup a kamenárske práce inou organizáciou: 8,30 EUR

foto_pic
video_small
EU
pavlovcan
pavlovcan
Snímkaprojekt


zber

 OPKZP

zive-slovensko-logo 

Náhodný obrázok

Správy z východu