07. 12. 2019
   
Písmo

Miestne dane a poplatky

Ako vybavíte - miestne dane a poplatky

Miestne dane a poplatky:

Vybavuje: 
1. Ing. Mižáková Gabriela – vedúca ekonomického oddelenia
tel. 056-6494202, 056-6494389, 0902 967083
e-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
             
2. Čalfová Klára – pokladňa, daňové priznania FO – daň z nehnuteľností, KO, pes,
podnikanie na území obce a SHR, výherné prístroje.
tel. 056-6494202, 056-6494389
e-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Zahŕňa
 
1. Daň z nehnuteľností:
Daň z nehnuteľností zahŕňa daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, ktoré sa nachádzajú na území Obce Pavlovce nad Uhom. Sadzby daní sú uvedené v platnom Všeobecne záväznom nariadení o miestnych daniach.
Daňové priznanie k dani z nehnuteľností /tlačivo je na obecnom úrade alebo si ho vytlačíte z podstránky Tlačivá/ je daňovník povinný podať príslušnému správcovi dane – obci do 31. januára toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť, a v ďalších zdaňovacích obdobiach do tohto termínu, len ak nastali zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie dane z nehnuteľností.
Daňová povinnosť vzniká 1. januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacom období, v ktorom daňovník nadobudol nehnuteľnosť do vlastníctva a zaniká 31. decembra zdaňovacieho obdobia, v ktorom daňovníkovi zanikne vlastníctvo k nehnuteľnosti. Pre vyrubenie dane z nehnuteľností je rozhodujúci stav k 1. januáru zdaňovacieho obdobia.
Fyzická alebo právnická osoba v priebehu príslušného zdaňovacieho obdobia je povinná oznámiť správcovi dane – obci skutočnosti rozhodujúce pre vznik alebo zánik daňovej povinnosti k dani z nehnuteľností a každú zmenu týchto skutočností  nahlásiť do 30 dní odo dňa, keď tieto skutočnosti alebo ich zmeny nastali. Oznámenie pre vznik alebo zánik daňovej povinnosti a Oznámenie k určeniu daňovníka v prípade viac spoluvlastníkov je na obecnom úrade alebo si ho vytlačíte v podstránke Tlačivá.
Daň vyrubí správca dane – obec rozhodnutím. Vyrubená daň z nehnuteľností je splatná v dvoch rovnakých splátkach, a to najneskôr do 31. mája a 31. októbra bežného roka, na ktorý sa daň vyrubuje.
Správca dane – obec poskytuje zníženie dane z pozemkov, zo stavieb a bytov. Tlačivo – Doklady preukazujúce dôvody na zníženie dane z nehnuteľností je na obecnom úrade alebo si ho vytlačíte v podstránke Tlačivá.

2. Daň za psa:
Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou alebo právnickou osobou. Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom daňovník nadobudol psa a zaniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom daňovník už nie je vlastníkom alebo držiteľom psa.
Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik a zánik daňovej povinnosti správcovi dane – obci do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti. Písomné oznámenie je na obecnom úrade alebo si ho vytlačíte v podstránke Tlačivá.
Daň za psa obec po prvý krát vyrubí platobným výmerom. V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň na zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia do 31. januára tohto zdaňovacieho obdobia. Sadzba dane je 3,32 EUR za jedného psa a kalendárny rok v rodinnom dome a 4,98 EUR v bytovom dome.
Podmienky držania psov na území Obce Pavlovce nad Uhom sú schválené Všeobecne záväzným nariadením obce.
3.  Daň za užívanie verejného priestranstva:
Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je užívanie verejného priestranstva na umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb, dočasné umiestnenie stavebného materiálu a stavebného zariadenia, umiestnenie predajného zariadenia, zariadenia cirkusu, zariadenia lunaparku a iných atrakcií a umiestnenie skládky.
Daňovník je povinný osobne alebo písomne podať oznámenie o začatí užívania verejného priestranstva obecnému úradu a to pred začatím osobitného užívania verejného priestranstva, výnimočne v deň, v ktorom sa má realizovať užívanie verejného priestranstva.
Písomné oznámenie je na obecnom úrade alebo si ho vytlačíte v podstránke Tlačivá.

4. Miestny poplatok za komunálny odpad a drobné stavebný odpad:
Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území Obce Pavlovce nad Uhom. Poplatníkom je fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý alebo prechodný pobyt a právnická osoba, ktorá podniká na území obce.
Sadzby poplatkov sú uvedené v platnom Všeobecne záväznom nariadení o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad. Pri vyrubení poplatku platobným výmerom za daný kalendárny rok vychádza obec z posledných známych údajov v čase vydávania platobného výmeru. Výška poplatku je závislá aj podľa toho, či sa občan v predchádzajúcom roku zapojil do separovaného zberu alebo nie podľa počtu odovzdaných komodít.. Poplatok je splatný do 31. mája bežného roka, keď je u fyzickej osoby poplatková povinnosť nad 20,- EUR potom v dvoch splátkach, a to do 31. mája a 31. októbra bežného roka.
Správca poplatku – obec poskytuje odpustenie alebo zníženie poplatku. Tlačivo – Doklady preukazujúce dôvody na odpustenie alebo zníženie poplatku je na obecnom úrade alebo si ho vytlačíte v podstránke Tlačivá.

5. Podnikanie na území Obce Pavlovce nad Uhom:
Fyzické a právnické osoby sú povinné do 30 dní odo dňa registrácie resp. zápisu na živnostenskom úrade oznámiť uvedenú skutočnosť obci.
Pri zriaďovaní prevádzky na území obce požiada každý podnikateľský subjekt – fyzická a právnická osoba písomnou formou o vydanie súhlasu k začatiu podnikateľskej činnosti, schválenie umiestnenia prevádzky a povolenia prevádzkového času. Písomná žiadosť je na obecnom úrade alebo si ju vytlačíte v podstránke Tlačivá.
Podmienky podnikania na území Obce Pavlovce nad Uhom sú schválené Všeobecne záväzným nariadením obce č. 10/1995 zo dňa 29.8.1995.

6. Samostatne hospodáriaci roľník:
V zmysle zákona č. 219/1991 Zb. ktorým sa dopĺňa zákon č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov sa ohlasuje činnosť samostatne hospodáriaceho roľníka na obecnom úrade. Za vydanie osvedčenia o zápise samostatne hospodáriaceho roľníka do evidencie sa platí správny poplatok podľa položky 142 zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch vo výške 6,50 EUR.
Písomná žiadosť na ohlásenie je na obecnom úrade alebo si ju vytlačíte v podstránke Tlačivá.

7. Výherné prístroje:
Obec Pavlovce nad Uhom udeľuje individuálnu licenciu na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výherných prístrojov umiestnených na jej území. Prijíma žiadosti o udelenie individuálnej licencie a rozhodnutím udeľuje súhlas najviac na jeden kalendárny rok.

foto_pic
video_small
EU
pavlovcan
pavlovcan
Snímkaprojekt


zber

 OPKZP

zive-slovensko-logo 

Náhodný obrázok

Správy z východu