07. 12. 2019
   
Písmo

Hlavný kontrolór

Hlavný kontrolór obce

 Hlavný kontrolór obce

Ing. Milan Kicka
narodený 26.2.1960
Sobrance, Tyršova 287/43
ženatý, otec jednej dcéry.

 

Úlohy a rozsah kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
 • vykonáva kontrolu zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri
  hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce, ako aj s majetkom, ktorý obec
  užíva podľa osobitných predpisov, kontrolu príjmov, výdavkov a finančných operácií obce,
  kontrolu vybavovania sťažností a petícií, kontrolu dodržiavania všeobecne záväzných
  právnych predpisov vrátane nariadení obce, kontrolu plnenia uznesení obecného zastupiteľstva,
  kontrolu dodržiavania interných predpisov obce a kontrolu plnenia ďalších úloh ustanovených
  osobitnými predpismi
 • predkladá obecnému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý
  musí byť najneskôr 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve zverejnený spôsobom v obci obvyklým,
 • vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce a k návrhu záverečného účtu obce pred jeho
  schválením v obecnom zastupiteľstve,
 • predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu na jeho najbližšom
  zasadnutí,
 • predkladá obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti, a to do 60 dní
  po uplynutí kalendárneho roku,
 • spolupracuje so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými obci
  zo štátneho rozpočtu alebo zo štrukturálnych fondov Európskej únie,
 • vybavuje sťažnosti, ak tak ustanovuje osobitný zákon, 16g)
 • povinný vykonať kontrolu, ak ho o to požiada obecné zastupiteľstvo.
 • Hlavný kontrolór sa zúčastňuje na zasadnutiach obecného zastupiteľstva a obecnej rady s hlasom
  poradným; môže sa zúčastňovať aj na zasadnutiach komisií zriadených obecným zastupiteľstvom.
 • Hlavný kontrolór je oprávnený nahliadať do dokladov, ako aj do iných dokumentov v rozsahu
  kontrolnej činnosti.
 • Hlavný kontrolór je povinný na požiadanie bezodkladne sprístupniť výsledky kontrol poslancom
  obecného zastupiteľstva alebo starostovi.
 • Kontrolnej činnosti podľa tohto zákona podlieha
  a) obecný úrad,
  b) rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené obcou,
  c) právnické osoby, v ktorých má obec majetkovú účasť, a iné osoby, ktoré nakladajú s majetkom obce
  alebo ktorým bol majetok obce prenechaný na užívanie, a to v rozsahu dotýkajúcom sa tohto majetku,
  d) osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu obce účelové dotácie alebo návratné finančné výpomoci, či
  nenávratné finančné výpomoci podľa osobitného predpisu v rozsahu nakladania s týmito
  prostriedkami.

 

 

foto_pic
video_small
EU
pavlovcan
pavlovcan
Snímkaprojekt


zber

 OPKZP

zive-slovensko-logo 

Náhodný obrázok

Správy z východu