21. 09. 2019
   
Písmo

PHSR

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce

phsr

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Obce Pavlovce nad Uhom na obdobie rokov 2016 až 2020 s výhľadom do roku 2025 je dokument rozvoja obce, ktorý obsahuje popis a analýzu východiskových podmienok územia, špecifikuje víziu, ciele rozvoja a ich vzťahy, spôsob zabezpečenia ich realizácie formou projektov, V ďalšom cykle programovania sa vyžaduje podrobná analýza problémových oblastí cieľov pre spracovanie projektov a ich finančné a organizačné zabezpečenie.

pdf_button Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Obce Pavlovce nad Uhom na obdobie rokov 2016 až 2020 s výhľadom do roku 2025
pdf_button Uznesenie Obecného zastupiteľstva č. 120/2016

Dokument „ Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Pavlovce nad Uhom s výhľadom do roku 2015 (PHSR-O) je strednodobý strategický dokument, ktorý na základe analýzy hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce stanovuje jeho strategické ciele a priority rozvoja. Je prostriedkom na napĺňanie vízie ďalšieho smerovania rozvoja obce. Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Pavlovce nad Uhom sa uskutočňuje podpora rozvoja na úrovni miestnej samosprávy s dôrazom na sociálnu, ekonomickú a kultúrnu sféru. Je to program cielených opatrení, navrhnutý pre oživenie sociálneho, ekonomického a kultúrneho rozvoja obce Pavlovce nad Uhom, ktorý na základe výsledkov ročného hodnotenia bude priebežne aktualizovaný a doplňovaný.

pdf_button Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Pavlovce nad Uhom s výhľadom do roku 2015

foto_pic
video_small
EU
pavlovcan
pavlovcan

zber

 OPKZP

zive-slovensko-logo 

Náhodný obrázok

Správy z východu