07. 12. 2019
   
Písmo

Program odpadového hospodárstva

     Program odpadového hospodárstva obce je najvýznamnejším strategickým dokumentom v odpadovom hospodárstve obce na uvedené obdobie. Vychádza z cieľov a opatrení definovaných v aktuálnom národnom programe, v aktuálnom Programe odpadového hospodárstva Košického kraja, z vyhodnotenia predchádzajúceho programu obce a z analýzy súčasného stavu a potrieb odpadového hospodárstva obce.
     Záväzná časť programu obce obsahuje cieľové smerovanie nakladania s určenými druhmi a množstvami odpadov, ciele a opatrenia zamerané na zníženie množstva vzniknutých komunálnych odpadov a na zvýšenie podielu triedeného zberu komunálnych odpadov a ich následného zhodnotenia, opatrenia na znižovanie množstva biologicky rozložiteľných odpadov ukladaných na skládku odpadov a opatrenia na zabezpečenie informovanosti obyvateľov o triedenom zbere komunálnych odpadov z obalov a o význame značiek na obaloch, ktoré znamenajú, že obal je možné zhodnotiť.
   Smerná časť strategického dokumentu obsahuje zámery na vybudovanie zariadení na zhodnocovanie odpadov, zneškodňovanie odpadov, ako aj zariadení na iné nakladanie s odpadmi, informácie o dostupnosti zariadení na spracovanie komunálnych odpadov, informácie o využívaní kampaní na zvyšovanie povedomia obyvateľov v oblasti nakladania s komunálnymi odpadmi a rozsah finančnej náročnosti programu.

pdf button Program odpadového hospodárstva obce Pavlovce nad Uhom na roky 2016 - 2020

foto_pic
video_small
EU
pavlovcan
pavlovcan
Snímkaprojekt


zber

 OPKZP

zive-slovensko-logo 

Náhodný obrázok

Správy z východu