22. 11. 2017
   
Písmo

Úradná tabuľa

Úradná tabuľa - 2017

06.11.2017pdf button Oznam o výberovom konaní na odborného zamestnanca Školského úradu

06.11.2017 Informácia pre verejnosť o správnom konaní D2017/185:
V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) informujeme o začatí nasledovného správneho konania:
Žiadosť o súhlas na výrub drevín podľa zákona o OPaK v k. ú. Pavlovce nad Uhom

Predmet žiadosti:
Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub 1 ks dreviny - druh - orech kráľovský, obvod 240 cm, vek cca 50 rokov, rastúci na parc. č. 1395/4 - zastavané plochy a nádvoria, v k.ú. Pavlovce nad Uhom
Odôvodnenie žiadosti:
Drevina vysychá, suché konáre ohrozujú obyvateľov domu.
V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou formou (adresa : Obec Pavlovce nad Uhom, Kostolné námestie 17/1, 072 14 Pavlovce nad Uhom) alebo elektronickou formou ( Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. ) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.

24.10.2017 - pdf button Oznam o vyhlásení výberového konania na TSP

06.10.2017 – pdf button Oznam ZŠ s MŠ Pavlovce nad Uhom o výberovom konaní PA

29.09.2017 – pdf button Oznam o vyhlásení výberového konania TSP

 

27.09.2017 Informácia pre verejnosť o správnom konaní D2017/169:

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) informujeme o začatí nasledovného správneho konania:
Žiadosť o súhlas na výrub drevín podľa zákona o OPaK v k. ú. Pavlovce nad Uhom

Predmet žiadosti:
Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub 2 ks dreviny - druh (smrek), rastúcej na parc. č. 677 - zastavané plochy a nádvoria, v k.ú. Pavlovce nad Uhom
Odôvodnenie žiadosti:
Drevina poškodzuje strechu domu a oplotenie rodinného domu. Rastie rovno pod elektrickými rozvodmi.
V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou formou (adresa: Obec Pavlovce nad Uhom, Kostolné námestie 17/1, 072 14 Pavlovce nad Uhom) alebo elektronickou formou ( Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. ) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.

 


25.09.2017 Informácia pre verejnosť - Zvesené 11.10.2017

Obec Pavlovce nad Uhom, Spoločný stavebný úrad Pavlovce nad Uhom, Kostolné námestie 17/1, 072 14 Pavlovce nad Uhom oznamuje verejnosti, že dňa 25.08.2017 bolo verejnou vyhláškou zverejnené:
Oznámenie o začatí kolaudačného konania stavby
pre stavebníka: GAMA – PD Pavlovce nad Uhom, 072 14 Pavlovce nad Uhom č. 74
pre stavbu: Vybudovanie skladových kapacít a pozberová úprava komodít v súvislosti so živočíšnou výrobou na parcele E-KN č.971/4 ( C-KN č. 147/1), v k.ú. Pavlovce nad Uhom
pdf button Vyhláška

28.08.2017 – Materiály na prerokovanie Obecného zastupiteľstva v Pavlovciach nad Uhom:

pdf button Monitorovacia správa – Vyhodnotenie plnenia rozpočtu obce k 30.06.2017
pdf button Konsolidovaná výročná správa Obce Pavlovce nad Uhom za rok 2016

23.08.2017 Informácia pre verejnosť - zvesené 08.09.2017

Obec Pavlovce nad Uhom, Spoločný stavebný úrad Pavlovce nad Uhom, Kostolné námestie 17/1, 072 14 Pavlovce nad Uhom oznamuje verejnosti, že dňa 23.08.2017 bolo verejnou vyhláškou zverejnené:
Územné rozhodnutie o umiestnení stavby
pre stavebníka: Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice
pre líniovú stavbu: Pavlovce nad Uhom – zariadenie TS, NN a DP

pdf button  - Vyhláška
pdf button  - Situácia

 

02.08.2017 Informácia pre verejnosť - Zvesené dňa 18.08.2017

Obec Pavlovce nad Uhom, Spoločný stavebný úrad Pavlovce nad Uhom, Kostolné námestie 17/1, 072 14 Pavlovce nad Uhom oznamuje verejnosti, že dňa 02.08.2017 bolo verejnou vyhláškou zverejnené:
Stavebné povolenie - rozhodnutie
pre stavebníka: Popik Miroslav, Východná 480/69, 072 14 Pavlovce nad Uhom
pre stavbu: Prístavba k rodinnému domu s.č. 480 na parcele č. 976/3 (zastavaná plocha a nádvoria) v k.ú. Pavlovce nad Uhom

pdf button - Vyhláška

 

17.07.2017 Informácia pre verejnosť - Zvesené dňa 02.08.2017

Spoločný stavebný úrad Pavlovce nad Uhom oznamuje verejnosti, že dňa 17.07.2017 bolo verejnou vyhláškou zverejnené:
Stavebné povolenie - rozhodnutie
pre stavebníka: Juraj Gaži, Mlynská 543/89, 072 14 Pavlovce nad Uhom
pre stavbu: Prístavba k rodinnému domu s.č. 543/89, na parc. č. 1119, k. ú. Pavlovce nad Uhom

pdf button - Vyhláška

06.07.2017 Informácia pre verejnosť - Zvesené dňa 24.07.2017

Obec Pavlovce nad Uhom, Spoločný stavebný úrad Pavlovce nad Uhom, Kostolné námestie 17/1, 072 14 Pavlovce nad Uhom oznamuje verejnosti, že dňa 06.07.2017 bolo verejnou vyhláškou zverejnené:
Oznámenie o začatí konania, o spojení územného a stavebného konania, o upustení od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania
pre stavebníka: Popik Miroslav, Východná 480/69, 072 14 Pavlovce nad Uhom
pre stavbu: Prístavba k rodinnému domu s.č. 480 na parcele č. 976/3 (zastavaná plocha a nádvoria) v k.ú. Pavlovce nad Uhom

pdf button - Vyhláška
pdf button Situácia


27.06.2017 Informácia pre verejnosť - zvesené dňa 13. 07.2017

Obec Pavlovce nad Uhom, Spoločný stavebný úrad Pavlovce nad Uhom, Kostolné námestie 17/1, 072 14 Pavlovce nad Uhom oznamuje verejnosti, že dňa 27.06.2017 bolo verejnou vyhláškou zverejnené:
Oznámenie o začatí územného konania a nariadení ústneho pojednávania
pre stavebníka: Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice
pre líniovú stavbu: Pavlovce nad Uhom – zariadenie TS, NN a DP

pdf button - Vyhláška
pdf button - Situácia

08.06.2017 Informácia pre verejnosť - zvesené dňa 26.06.2017

Spoločný stavebný úrad Pavlovce nad Uhom oznamuje verejnosti, že dňa 08.06.2017 bolo verejnou vyhláškou zverejnené:
Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania
pre stavebníka: Juraj Gaži, Mlynská 543/89, 072 14 Pavlovce nad Uhom
pre stavbu: Prístavba k rodinnému domu na parc. č. 1119, k. ú. Pavlovce nad Uhom

pdf button - Vyhláška


31.05.2017 – Materiály na prerokovanie Obecného zastupiteľstva v Pavlovciach nad Uhom:

pdf button - Návrh Výročnej správy Obce Pavlovce nad Uhom za rok 2016
pdf button - Návrh Záverečného účtu Obce Pavlovce nad Uhom za rok 2016
pdf button - Príloha č. 1 k Záverečnému účtu – Vyhodnotenie plnenia rozpočtu obce k 31.12.2016
pdf button - Príloha č. 2 k Záverečnému účtu – Vyhodnotenie plnenia programového rozpočtu obce k 31.12.2016
pdf button - Plán kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra obce na II. Polrok 2017


24.04.2017 – Zoznam daňových dlžníkov k 31.12.2016


03.03.2017 Informácia pre verejnosť o správnom konaní D2017/152:

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) informujeme o začatí nasledovného správneho konania:
Žiadosť o súhlas na výrub drevín podľa zákona o OPaK v k. ú. Pavlovce nad Uhom

Predmet žiadosti:
Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub 1 ks dreviny - druh (breza), rastúcej na parc. č. 1023/1 - zastavané plochy a nádvoria, v k.ú. Pavlovce nad Uhom

Odôvodnenie žiadosti:

Drevina poškodzuje strechu domu, korene základy. Pri nárazovom vetre hrozí poškodenie rodinného domu.
V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou formou (adresa: Obec Pavlovce nad Uhom, Kostolné námestie 1, 072 14 Pavlovce nad Uhom) alebo elektronickou formou ( Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. ) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.

 

16.01.2017   Informácia pre verejnosť o správnom  konaní  D2017/9:
V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) informujeme o začatí nasledovného správneho konania:
Žiadosť o súhlas na výrub drevín podľa zákona o OPaK v k. ú. Pavlovce nad Uhom

Predmet žiadosti:
Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub 1 ks dreviny -  druh (orech), rastúcej na parc. č. 1045/2 - zastavané plochy a nádvoria, v k.ú. Pavlovce nad Uhom

Odôvodnenie žiadosti:
Drevina poškodzuje strechu domu, korene základy. Pri nárazovom vetre hrozí poškodenie rodinného domu.

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní  od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou formou (adresa: Obec Pavlovce nad Uhom, Kostolné námestie 1, 072 14 Pavlovce nad Uhom)  alebo elektronickou formou ( Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. ) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní. 

foto_pic
video_small
pavlovcanzber
zive-slovensko-logo 

Náhodný obrázok

Správy z východu