07. 12. 2019
   
Písmo

2015

Úradná tabuľa - 2015

24. 11. 2015

pdf_button Návrh rozpočtu obce podľa EKO na roky 2016 až 2018
pdf_button Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2016
pdf_button Návrh rozpočtu obce na roky 2016 až 2018
pdf_button Návrh Programového rozpočtu obce na roky 2016 až 2018 - programy
pdf_button Návrh Programového rozpočtu obce na roky 2016 až 2018 - financie
pdf_button Návrh Príloha č. 3 k VZN č. 1/2014 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení zriadených na území obce Pavlovce nad Uhom
pdf_button Návrh Dodatok č. 2 k VZN č. 2/2012 o miestnych daniach a poplatku  
pdf_button Návrh VZN č. 3/2015 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ

18. 11. 2015

pdf_button Výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície pracovníka stavebného úradu
pdf_button Zámer na priamy prenájom budovy na ulici Ťahyňská č. 934 (bývalý Jas)
pdf_button Zámer na priamy prenájom pozemkov v extraviláne obce
pdf_button Zámer na prenájom budovy na ulici Ťahyňská č. 845 (bývalá škola)
pdf button Zámer na prenájom č. 3 - školské byty
pdf button Zámer na prenájom č. 983 - kiosky na AZ

02.09.2015

pdf_button Monitorovacia správa - Vyhodnotenie plnenia rozpočtu obce k 30.6.2015

pdf_button Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva dňa 19.06.2015

02.06.2015

pdf buttonDôvodová správa k predloženým návrhom
pdf buttonNávrh Záverečného účtu Obce Pavlovce nad Uhom za rok 2014
pdf buttonVyhodnotenie plnenia finančného rozpočtu obce k 31.12.2014  
pdf buttonVyhodnotenie plnenia programového rozpočtu obce k 31.12.2014
pdf buttonNávrh Výročnej správy obce Pavlovce nad Uhom za rok 2014
pdf buttonNávrh Plánu práce Hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2015
pdf buttonNávrh VZN č. 1/2015 o určení miesta a času zápisu dieťaťa 
pdf buttonNávrh VZN č. 2/2015 o určení výšky príspevkov na čiastočnú úhradu
pdf buttonNávrh úpravy rozpočtu obce č. 2 na rok 2015

04.03.2015
pdf_button Úprava rozpočtu obce č. 1 na rok 2015

18.03.2015
pdf_button Výberové konanie na pozíciu jedného terénneho sociálneho pracovníka - 18.03.2015 

foto_pic
video_small
EU
pavlovcan
pavlovcan
Snímkaprojekt


zber

 OPKZP

zive-slovensko-logo 

Náhodný obrázok

Správy z východu