07. 12. 2019
   
Písmo

2016

Úradná tabuľa - 2016

24.11.2016 Informácia pre verejnosť o správnom konaní D2016/253:
V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) informujeme o začatí nasledovného správneho konania:
Žiadosť o súhlas na výrub drevín podľa zákona o OPaK v k. ú. Pavlovce nad Uhom
Žiadateľ:
Anna Lacková , Ťahyňská 923/20, Pavlovce nad Uhom
Predmet žiadosti:
Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub 1 ks stromov druh (smrek), rastúce na parc. č. 1710 - zastavané plochy a nádvoria, v k.ú. Pavlovce nad Uhom

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia (do 1.12.2016) potvrdiť písomnou formou (adresa : Obec Pavlovce nad Uhom, Kostolné námestie 1, 072 14 Pavlovce nad Uhom) alebo elektronickou formou ( Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. ) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní

 

23.11.2016 Informácia pre verejnosť - zvesené 09.12.2016

Spoločný stavebný úrad Pavlovce nad Uhom oznamuje verejnosti, že dňa 23.11..2016 bolo verejnou vyhláškou zverejnené :
Kolaudačné rozhodnutie
pre stavebníka: NAFTA a.s., Votrubova 1, 821 09 Bratislava
pre líniovú stavbu: Zapojenie plynovej sondy Senné 46
pdf button Verejná vyhláška

23.11.2016
pdf button- Návrh Finančného rozpočtu obce na rok 2017 a roky 2018 a 2019
pdf button- Návrh Finančného rozpočtu obce podľa EKO na rok 2017 a roky 2018 a 2019
pdf button- Návrh Programového rozpočtu obce na rok 2017 a roky 2018 a 2019 – programy
pdf button- Návrh Programového rozpočtu obce na rok 2017 a roky 2018 a 2019 – financie
pdf button- Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2017 
pdf button- Návrh VZN č. 2/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce
pdf button- Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 2/2015 o určení výšky príspevkov od zákonných zástupcov detí/žiakov a dospelých na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt v MŠ, ŠJ, ŠKD
pdf button- Návrh Prílohy č. 4 k VZN č. 1/2014 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení zriadených na území obce

04.11.2016 Informácia pre verejnosť - zvesené 21.11.2016
Špeciálny stavebný úrad Pavlovce nad Uhom oznamuje verejnosti, že dňa 04.11.2016 bolo verejnou vyhláškou zverejnené:
STAVEBNÉ POVOLENIE
pre stavebníka: Obec Pavlovce nad Uhom, Kostolné námestie 1, 072 14 Pavlovce nad Uhom
pdf button Verejná vyhláška

26.10.2016 Informácia pre verejnosť - zvesené 11.11.2016 
Spoločný stavebný úrad Pavlovce nad Uhom oznamuje verejnosti, že dňa 26.10..2016 bolo verejnou vyhláškou zverejnené:
Oznámenie o začatí kolaudačného konania
pre stavebníka: NAFTA a.s., Votrubova 1, 821 09 Bratislava
pre líniovú stavbu: Zapojenie plynovej sondy Senné 46
pdf button Verejná vyhláška

26.10.2016 Informácia pre verejnosť - zvesené 11.11.2016
Rozhodnutie o predĺžení platnosti stavebného povolenia na vodnú stavbu: "ČS Bajany - Pavlovce nad Uhom - rekonštrukcia zásobného potrubia" - verejnou vyhláškou
pdf button Verejná vyhláška

26.09.2016 Informácia pre verejnosť - zvesené 12.10.2016
Oznámenie o začatí konania vo veci predĺženia platnosti stavebného povolenia na vodnú stavbu: "ČS Bajany - Pavlovce nad Uhom - rekonštrukcia zásobného potrubia" - verejnou vyhláškou
pdf button Verejná vyhláška

07.09.2016
pdf button - Monitorovacia správa – Vyhodnotenie plnenia rozpočtu obce k 30.06.2016
pdf button - Konsolidovaná výročná správa Obce Pavlovce nad Uhom za rok 2015

06.09.2016  Informácia pre verejnosť - zvesené 22.09.2016

Špeciálny stavebný úrad  Pavlovce nad Uhom oznamuje  verejnosti, že dňa 06.09.2016  bolo  verejnou vyhláškou zverejnené :
OZNÁMENIE O ZAČATÍ STAVEBNÉHO  KONANIA 
pre stavebníka:  Obec Pavlovce nad Uhom, Kostolné námestie 1, 072 14 Pavlovce nad Uhom
pre líniovú stavbu: Návrh a rekonštrukcia chodníkov ul. Kapušianska, Pavlovce nad Uhom
pdf button 
Oznámenie o začatí stavebného konania

02.09.2016 Informácia pre verejnosť

Ako dotknutá obec v zmysle § 14 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) zverejňujeme informáciu o vydaní záverečného stanoviska z posúdenia strategického dokumentu.

Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja na roky 2016 – 2022“ okresný úrad zverejnil na webovom sídle ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky na adrese :
http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-hospodarskeho-socialneho-rozvoja-kosickeho-samospravneho-kraja-1

 

12.08.2016 Informácia pre verejnosť - zvesené 30.08.2016
Spoločný stavebný úrad Pavlovce nad Uhom oznamuje verejnosti, že dňa 12.8.2016 bolo vydané a verejnou vyhláškou zverejnené :
ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE O UMIESTNENÍ STAVBY A VYUŽÍVANÍ ÚZEMIA 
pre stavebníka : Obec Pavlovce nad Uhom, Kostolné námestie 1, 072 14 Pavlovce nad Uhom
pre líniovú stavbu : Návrh a rekonštrukcia chodníkov ul. Kapušianska, Pavlovce nad Uhom
pdf button Územné rozhodnutie
pdf button Situácia - výkres


28.07.2016 informácia - zvesené 12.08.2016

Spoločný stavebný úrad Pavlovce nad Uhom oznamuje , že dňa 28. 07. 2016 bolo verejnou vyhláškou zverejnené:
Stavebné povolenie
pre stavebníka : Andrej Gombár, parc. č. C-832/1 (E-89/1)
pdf button Stavebné povolenie

 

20.07.2016 Informácia pre verejnosť - zvesené 04.08.2016

Spoločný stavebný úrad Pavlovce nad Uhom oznamuje verejnosti, že dňa 20.07.2016 bolo vydané a verejnou vyhláškou zverejnené :
OZNÁMENIE O ZAČATÍ ÚZEMNÉHO KONANIA O UMIESTNENÍ STAVBY A VYUŽÍVANÍ ÚZEMIA 
pre stavebníka : Obec Pavlovce nad Uhom, Kostolné námestie 1, 072 14 Pavlovce nad Uhom
pre líniovú stavbu : Návrh a rekonštrukcia chodníkov ul. Kapušianska, Pavlovce nad Uhom
pdf button Oznámenie
pdf button Situácia - výkres

19.07.2016 Informácia pre verejnosť 

V zmysle § 14 odst. 4 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako dotknutá obec informujeme verejnosť, že Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja vydal záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu: „REGIONÁLNA INTEGROVANÁ ÚZEMNÁ STRATÉGIA (RIÚS) KOŠICKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA“ 
Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu okresný úrad zverejnil na webovom sídle ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky na adrese :
http://www.enviroportal.sk/sk_SK/eia/detail/regionalna-integrovana-strategia-rius-kosickeho-samospravneho-kraja

20.06.2016  

pdf button Zámer na prenájom pozemkov v extraviláne obce

20.06.2016 Informácia pre verejnosť - zvesené 07.07.2016

Spoločný stavebný úrad Pavlovce nad Uhom oznamuje verejnosti, že dňa 20.6.2016 bolo vydané a verejnou vyhláškou zverejnené :
Stavebné povolenie 
pre stavebníka: NAFTA a.s., Votrubova 1, 821 09 Bratislava 
pre líniovú stavbu: Zapojenie plynovej sondy Senné 46
 pdf button Verejná vyhláška

07.06.2016 informácia - zvesené 22.06.2016

Spoločný stavebný úrad Pavlovce nad Uhom oznamuje, že dňa 07. 06. 2016 bolo verejnou vyhláškou zverejnené:
Oznámenie o začatí konania, o spojení územného a stavebného konania a o nariadení ústneho pojednávania 
pre stavebníka: Andrej Gombár, parc. č. C-832/1 (E-89/1)
pdf button Oznámenie


27.05.2016

pdf button Dôvodová správa k predloženým návrhom 
pdf button Návrh Záverečného účtu Obce Pavlovce nad Uhom za rok 2015
pdf button Vyhodnotenie plnenia finančného rozpočtu obce k 31.12.2015 
pdf button Vyhodnotenie plnenia programového rozpočtu obce k 31.12.2015
pdf button Návrh Výročnej správy Obce Pavlovce nad Uhom za rok 2015
pdf button Návrh Plánu práce Hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2016
pdf button Návrh o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi


Oznámenie o hodnotení a návrhu strategického dokumentu

V zmysle § 11 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov ako dotknutá obec informujeme o strategickom dokumente :

PROGRAM HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO ROZVOJA KOŠICKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA NA ROKY 2016 – 2022 - zvesené 13.06.2016

Informácie o strategickom dokumente, ktorý je predmetom posudzovania je možné získať u príslušného orgánu a obstarávateľa Úradu Košického samosprávneho kraja, Nám. Maratónu mieru 1, 042 66 Košice.
Relevantné informácie sú sprístupnené v Informačnom systéme EIA/SEA na stránke: http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-hospodarskeho-socialneho-rozvoja-kosickeho-samospravneho-kraja-1

Informácia je vyvesená len na dobu určitú, zvesená bude 13.06.2016

pdf button Informácia o možnosti nahliadnutia do dokumentu 

20.05.2016 Informácia pre verejnosť - zvesené 06.06.2016

Spoločný stavebný úrad Pavlovce nad Uhom oznamuje verejnosti, že dňa 20. 05. 2016 bolo verejnou vyhláškou zverejnené:
Oznámenie o začatí stavebného konania a o upustení od ústneho pojednávania 
pre stavebníka : NAFTA a.s., Votrubova 1, 821 09 Bratislava 
pre líniovú stavbu : Zapojenie plynovej sondy Senné 46
pdf button Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí stavebného konania a o upustení od ústneho pojednávania

10.05.2016 Oznámenie o strategickom dokumente - zvesené 31.05.2016


V zmysle § 11 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov ako dotknutá obec informujeme o strategickom dokumente :
REGIONÁLNA INTEGROVANÁ ÚZEMNÁ STRATÉGIA (RIÚS) 
KOŠICKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA NA ROKY 2014 – 2020
Informácie o strategickom dokumente, ktorý je predmetom posudzovania je možné získať u príslušného orgánu a obstarávateľa Úradu Košického samosprávneho kraja, Nám. Maratónu mieru 1, 042 66 Košice.
Relevantné informácie sú sprístupnené v Informačnom systéme EIA/SEA na stránke 
http://www.enviroportal.sk/sk_SK/eia/detail/regionalna-integrovana-strategia-rius-kosickeho-samospravneho-kraja 
Informácia je vyvesená len na dobu určitú, zvesená bude 31.05.2016
pdf button Informácia o možnosti nahliadnutia do dokumentu

10.05.2016 Oznámenie o strategickom dokumente - zvesené 24.05.2016


V zmysle § 6 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov ako dotknutá obec informujeme o strategickom dokumente :
PROGRAM ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA KOŠICKÉHO KRAJA NA ROKY 2016 - 2020
Strategický dokument pre oblasť odpadového hospodárstva Košického kraja
podľa § 3 písm. c) a § 4 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z., ktorý určuje smerovanie v tejto oblasti do roku 2020.

Webová stránka informujúca o strategickom dokumente a o možnosti podania stanoviska verejnosti:
http://enviroportal.sk/sk/eia/detail/pogram-odpadoveho-hospodarstva-kosickeho-kraja-na-roky-2016-2020
Informácia je vyvesená len na dobu určitú, zvesená bude 24.05.2016
pdf button Informácia o možnosti nahliadnutia do dokumentu

 

15.04.2016 Informácia pre verejnosť-zvesené 30.04.2016

Spoločný stavebný úrad Pavlovce nad Uhom oznamuje verejnosti, že dňa 15.4..2016 bolo vydané a verejnou vyhláškou zverejnené :
Územné rozhodnutie o umiestnení stavby 
pre stavebníka: NAFTA a.s., Votrubova 1, 821 09 Bratislava 
pre líniovú stavbu: Zapojenie plynovej sondy Senné 46
pdf button Územné rozhodnutie - verejná vyhláška
pdf button Situácia UR

 

05.04.2016 - pdf button Zoznam daňových dlžníkov k 31.12.2015

24.3.2016 Informácia pre verejnosť - zvesené 08.04.2016

Spoločný stavebný úrad Pavlovce nad Uhom oznamuje verejnosti, že dňa 24. 03. 2016 bolo verejnou vyhláškou zverejnené:
Oznámenie o začatí územného konania a nariadení ústneho pojednávania 
pre stavebníka: NAFTA a.s., Votrubova 1, 821 09 Bratislava 
pre líniovú stavbu: Zapojenie plynovej sondy Senné 46
pdf button Verejná vyhláška
pdf button Zapojenie plynovej sondy Senné 46

17.3.2016 Informácia pre verejnosť - zvesené 01.04.2016

Spoločný stavebný úrad Pavlovce nad Uhom oznamuje verejnosti, že dňa 17.3.2016 bolo verejnou vyhláškou zverejnené : 
Rozhodnutie o vydaní stavebného povolenia  
pre stavebníka : GAMA - PD Pavlovce nad Uhom. 
Vyhláška sa týka osôb, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k uvedeným pozemkom parcela E-KN č.971/4 k.ú. Pavlovce nad Uhom
pdf button Rozhodnutie - verejná vyhláška

03. 03. 2016 Informácia pre verejnosť - zvesené 22.03.2016

Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie vydal ROZHODNUTIE vo veci úpravy a čistenia hydromelioračných kanálov na území obce Pavlovce nad Uhom. 
Voči tomuto rozhodnutiu je možné podať do 15 dní od jeho zverejnenia odvolanie. 
Podrobnejšie informácie viď zverejnené rozhodnutie:
pdf button Rozhodnutie - kanál Klenovčík
pdf button Rozhodnutie - kanál Hraceník
pdf button Rozhodnutie - kanál Planná
pdf button Rozhodnutie - kanál Kanase
pdf button Rozhodnutie - kanál Opšov
pdf button Rozhodnutie - kanál Jasenov

18. 02. 2016 Informácia pre verejnosť - zvesené 03.03.2016

Obec Pavlovce nad Uhom oznamuje verejnosti, že projekt :
Zapojenie plynovej sondy Senné 46 - oznámenie o zmene navrhovanej činnosti 
podľa zákona podlieha zisťovaciemu konaniu.
Do dokumentov je možné nahliadnuť každý deň počas pracovnej doby na Stavebnom úrade v Pavlovciach nad Uhom.
pdf button Zapojenie plynovej sondy

 

17. 02. 2016 Informácia pre verejnosť - zvesené 03.03.2016

Obec Pavlovce nad Uhom oznamuje verejnosti, že dňa 17.2.2016 bolo verejnou vyhláškou zverejnené :
Oznámenie o upustení od územného rozhodnutia a o začatí stavebného konania 
pre stavebníka: GAMA - PD Pavlovce nad Uhom. 
Vyhláška sa týka osôb, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k uvedeným pozemkom parcela E-KN č.971/4 k.ú. Pavlovce nad Uhom.
pdf button VEREJNÁ VYHLÁŠKA

 

Informácia pre verejnosť

Obec Pavlovce nad Uhom oznamuje verejnosti, že dňa 15.2.2016 bolo na Obecný úrad doručené z Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky ZÁVEREČNÉ STANOVISKO k stavbe : „Prepojovací plynovod Poľsko – Slovensko".

Do dokumentov Záverečného stanoviska je možné nahliadnuť každý deň počas pracovnej doby na Stavebnom úrade v Pavlovciach nad Uhom.

22. 01. 2016 Informácia pre verejnosť - zvesené 04.02.2016
Okresný úrad Michalovce oznamuje verejnosti verejnou vyhláškou, že je pripravovaný projekt úpravy a čistenia hydromelioračných kanálov na území obce Pavlovce nad Uhom
pdf_button Kanál Planná
pdf_button Kanál Klenovčík
pdf_button Kanál Kanase
pdf_button Kanál Hraceník
pdf_button Kanál Opšov
pdf_button Kanál Jasenov
 

foto_pic
video_small
EU
pavlovcan
pavlovcan
Snímkaprojekt


zber

 OPKZP

zive-slovensko-logo 

Náhodný obrázok

Správy z východu