24. 02. 2018
   
Písmo

2018

Úradná tabuľa - 2018

22.02.2018 Informácia pre verejnosť
Spoločný stavebný úrad Pavlovce nad Uhom, Kostolné námestie 17/1,
072 14 Pavlovce nad Uhom oznamuje verejnosti, že dňa 22.02.2018 bolo verejnou vyhláškou zverejnené:
Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania
pre stavebníka: Iveta Lacková, Východná 500/22, 072 14 Pavlovce nad Uhom
pre stavbu: Novostavba rodinného domu, na parc. č. KN C 1594/2, k. ú. Pavlovce nad Uhom
Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore

pdf button Vyhláška

16.02.2018 Informácia pre verejnosť o správnom konaní S2018/21 :

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) informujeme o začatí nasledovného správneho konania:
Žiadosť o súhlas na výrub drevín podľa zákona o OPaK v k. ú. Pavlovce nad Uhom
Predmet žiadosti:
Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín :
Druh – agát -13 ks rastúcej na parc. č. 1337 – záhrada v k.ú. Pavlovce nad Uhom
Druh – orech - 5 ks rastúcej na parc. č. 1337 – záhrada v k.ú. Pavlovce nad Uhom
Druh – vŕba biela -1 ks rastúcej na parc. č. 1328/2 – zastavaná plocha a nádvorie v k.ú. Pavlovce nad Uhom
Druh – breza -1 ks rastúcej na parc. č. 1328/2 – zastavaná plocha a nádvorie v k.ú. Pavlovce nad Uhom
Druh – orech -1 ks rastúcej na parc. č. 1328/2 – zastavaná plocha a nádvorie v k.ú. Pavlovce nad Uhom
Druh – vŕba okrasná -1 ks rastúcej na parc. č. 1330 – záhrada v k.ú. Pavlovce nad Uhom
Druh – moruša -1 ks rastúcej na parc. č. 1302/2 – zastavaná plocha a nádvorie v k.ú. Pavlovce nad Uhom
Druh – smrek -1 ks rastúcej na parc. č. 1335 – zastavaná plocha a nádvorie v k.ú. Pavlovce nad Uhom
Druh – kroviny agát - 50 m2 rastúcej na parc. č. 1337 – záhrada v k.ú. Pavlovce nad Uhom

Odôvodnenie žiadosti:
Výrub je potrebný z dôvodu budúcej realizácie elektrického vedenia a osadenia novej trafostanice – líniová stavba .

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou formou (adresa : Obec Pavlovce nad Uhom, Kostolné námestie 17/1, 072 14 Pavlovce nad Uhom) alebo elektronickou formou ( Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. ) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.


06.02.2018 Oznámenie o zmene strategického dokumentu
Zvesené 21. 02. 2018
V zmysle § 6 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov ako dotknutá obec informujeme doručení oznámenia o zmene strategického dokumentu :
REGIONÁLNA INTEGROVANÁ ÚZEMNÁ STRATÉGIA (RIÚS) KOŠICKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA – ZMENA

Po kliknutí na prílohu sa Vám objaví informácia o možnostiach nahliadnutia do strategického dokumentu. pdf button 
31.01.2018 - Informácia pre verejnosť
  Zvesené 16. 02. 2018

Obec Pavlovce nad Uhom, Spoločný stavebný úrad Pavlovce nad Uhom, Kostolné námestie 17/1, 072 14 Pavlovce nad Uhom oznamuje verejnosti, že dňa 30.01.2018 bolo verejnou vyhláškou zverejnené :
Stavebné povolenie - rozhodnutie
pre stavebníka: Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice
pre líniovú stavbu: Pavlovce nad Uhom – zariadenie TS, NN a DP
pdf button - Vyhláška
30.01.2018 Informácia pre verejnosť o správnom konaní S2018/11 :

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) informujeme o začatí nasledovného správneho konania:
Žiadosť o súhlas na výrub drevín podľa zákona o OPaK v k. ú. Pavlovce nad Uhom

Predmet žiadosti:
Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub 1 ks dreviny - druh – moruša , rastúcej na parc. č. 1298 – zastavaná plocha a nádvoria v k.ú. Pavlovce nad Uhom

Odôvodnenie žiadosti:
Korene stromu poškodzujú základ domu, čím je narušená statika domu. Ďalej poškodzujú dlažbu na terase.

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní  od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou formou (adresa : Obec Pavlovce nad Uhom, Kostolné námestie 17/1, 072 14 Pavlovce nad Uhom)  alebo elektronickou formou ( Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. ) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.

foto_pic
video_small
pavlovcan
pavlovcan


zber

2018-plagat-001
zive-slovensko-logo 

Náhodný obrázok

Správy z východu