18. 08. 2018
   
Písmo

2018

Úradná tabuľa - 2018
07.08.2018
  

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste
V zmysle §11a zákona č.317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických a odborných zamestnancov:
pdf button Odborný zamestnanec v MŠ- školský špeciálny pedagóg
pdf button Pedagogický asistent/asistentka


19.07.2018
  Zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov (ZVPP) v spoločnom poľovnom revíri č. 38 Samostatná Bažantica Pavlovce nad Uhom
Gama – poľnohospodárske družstvo Pavlovce nad Uhom zvoláva Zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov (ZVPP) v spoločnom poľovnom revíri č. 38 Samostatná Bažantica Pavlovce nad Uhom verejnou vyhláškou . Bližšie informácie o mieste a čase zhromaždenia nájdete v priloženom súbore.
pdf button Verejná vyhláška


10.07.2018 Informácia pre verejnosť
 - zvesené 26. 07. 2018
Spoločný stavebný úrad Pavlovce nad Uhom, Kostolné námestie 17/1,
072 14 Pavlovce nad Uhom oznamuje verejnosti, že dňa 10.07.2018 bolo verejnou vyhláškou zverejnené:
Oznámenie o dodatočnom povolení stavby spojeného s kolaudačným konaním
pre stavebníka: Andrej Balog, Panelová 191/38, 072 14 Pavlovce nad Uhom , Agnesa Balogová, Panelová 191/38, 072 14 Pavlovce nad Uhom
pre stavbu: Rodinný dom – novostavba, na parc. č. KN C 377, k. ú. Pavlovce nad Uhom
Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore
pdf button  Oznámenie o dodatočnom povolení stavby spojeného s kolaudačným konaním

03.07.2018
pdf button  Oznam ZŠ s MŠ Pavlovce nad Uhom o výberovom konaní na zástupcov riaditeľa školy ZŠ s MŠ Pavlovce nad Uhom

 

31.05.2018
pdf button  Zoznam daňových dĺžníkov k 31.12.2017


30.05.2018 – Materiály na prerokovanie Obecného zastupiteľstva v Pavlovciach nad Uhom:

pdf button Výročná správa Obce Pavlovce nad Uhom za rok 2017
pdf button Návrh Záverečného účtu Obce Pavlovce nad Uhom za rok 2017
pdf button Príloha č. 1 k Záverečnému účtu obce – Vyhodnotenie plnenia finančného rozpočtu obce k 31.12.2017
pdf button Príloha č. 2 k Záverečnému účtu obce – Vyhodnotenie plnenia programového rozpočtu obce k 31.12.2017
pdf button Plán kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra obce Pavlovce nad Uhom na II. polrok 2018

 

21.05.2018 Oznámenie o strategickom dokumente
V zmysle § 14 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov ako dotknutá obec informujeme o zverejnení záverečného stanoviska z posúdenia strategického dokumentu :
PROGRAM ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA KOŠICKÉHO KRAJA NA ROKY 2016 - 2020
Strategický dokument pre oblasť odpadového hospodárstva Košického kraja, ktorý určuje smerovanie v tejto oblasti do roku 2020.
Po kliknutí na prílohu sa Vám objaví možnosť nahliadnuť do záverečného stanoviska strategického dokumentu.
pdf button Program odpadového hospodárstva

16.05.2018 Informácia pre verejnosť -zvesené 01. 06. 2018
Spoločný stavebný úrad Pavlovce nad Uhom, Kostolné námestie 17/1,
072 14 Pavlovce nad Uhom oznamuje verejnosti, že dňa 16.05.2018 bolo verejnou vyhláškou zverejnené:
Rozhodnutie o dodatočnom povolení stavby
pre stavebníka: Mária Gažiová, Ťahyňská 928/8, 072 14 Pavlovce nad Uhom
pre stavbu: Rodinný dom – novostavba, na parc. č. KN C 1916, k. ú. Pavlovce nad Uhom
Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore
pdf button Vyhláška

25.04.2018 Oznámenie
Obec Pavlovce nad Uhom informuje občanov o doručení ROZHODNUTIA
Okresného úradu Košice, odbor starostlivostí o životné prostredie , oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja,
Komenského 52, 041 26 Košice. Rozhodnutie sa týka strategického dokumentu :
„Regionálna integrovaná územná stratégia (RIÚS) Košického samosprávneho kraja - zmena“

Po kliknutí na prílohu sa Vám objaví možnosť nahliadnuť do Rozhodnutia
pdf button Rozhodnutie


11.04.2018 Informácia pre verejnosť
  - zvesené 27. 04. 2018
Spoločný stavebný úrad Pavlovce nad Uhom, Kostolné námestie 17/1,
072 14 Pavlovce nad Uhom oznamuje verejnosti, že dňa 11.04.2018 bolo verejnou vyhláškou zverejnené:
Stavebné povolenie - rozhodnutie
pre stavebníka: Iveta Lacková, Východná 500/22, 072 14 Pavlovce nad Uhom
pre stavbu: Novostavba rodinného domu, na parc. č. KN C 1594/2, k. ú. Pavlovce nad Uhom
Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore
pdf button Stavebné povolenie - rozhodnutie


12.03.2018 Informácia pre verejnosť - zvesené 26. 03. 2018

Spoločný stavebný úrad Pavlovce nad Uhom, Kostolné námestie 17/1,
072 14 Pavlovce nad Uhom oznamuje verejnosti, že dňa 12.03.2018 bolo verejnou vyhláškou zverejnené:
Oznámenie o dodatočnom povolení stavby
pre stavebníka: Mária Gažiová, Ťahyňská 928/8, 072 14 Pavlovce nad Uhom
pre stavbu: Rodinný dom – novostavba, na parc. č. KN C 1916, k. ú. Pavlovce nad Uhom
Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore

pdf button Vyhláška
pdf button Situácia

09.03.2018 Informácia pre verejnosť o správnom konaní S2018/41:
V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) informujeme o začatí nasledovného správneho konania:
Žiadosť o súhlas na výrub drevín podľa zákona o OPaK v k. ú. Pavlovce nad Uhom

Predmet žiadosti:

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub 1 ks dreviny - druh – smrek , rastúcej na parc. č. 1526/1 – zastavaná plocha a nádvoria v k.ú. Pavlovce nad Uhom

Odôvodnenie žiadosti:
Korene stromu poškodzujú základ domu, čím je narušená statika domu. Ďalej poškodzujú oplotenie.

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou formou (adresa: Obec Pavlovce nad Uhom, Kostolné námestie 17/1, 072 14 Pavlovce nad Uhom) alebo elektronickou formou ( Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. ) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.


08.03.2018 Informácia pre verejnosť - zvesené 26.03.2018
Spoločný stavebný úrad Pavlovce nad Uhom, Kostolné námestie 17/1,
072 14 Pavlovce nad Uhom oznamuje verejnosti, že dňa 08.03.2018 bolo verejnou vyhláškou zverejnené:
Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania
pre stavebníka: Igor Gaži, Ťahyňská 872/55, 072 14 Pavlovce nad Uhom
pre stavbu: Rodinný dom – novostavba, na parc. č. KN C 534, k. ú. Pavlovce nad Uhom
Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore

pdf button Vyhláška
pdf button Situácia 

06.03.2018 – Materiál na prerokovanie na Obecnom zastupiteľstve v Pavlovciach nad Uhom:

pdf button Návrh – Príloha č. 5 k VZN č. 1/2014 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení zriadených na území Obce Pavlovce nad Uhom

28.02.2018 Informácia pre verejnosť -zvesené 03. 04. 2018                                        
Spoločnosť Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, Košice
pripravuje realizáciu stavby : Pavlovce nad Uhom – Zriadenie TS, NN a DP,
ktorej obsahom je rekonštrukcia a úprava VN a NN vedenia.
Bližšie informácie nájdete v priložených súboroch:

pdf button Vyhláška
pdf button Príloha č.1
pdf button Príloha č.2
pdf button Príloha č.3

22.02.2018 Informácia pre verejnosť - zvesené 12. 03. 2018

Spoločn                                                                                                                             ý stavebný úrad Pavlovce nad Uhom, Kostolné námestie 17/1,
072 14 Pavlovce nad Uhom oznamuje verejnosti, že dňa 22.02.2018 bolo verejnou vyhláškou zverejnené:
Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania
pre stavebníka: Iveta Lacková, Východná 500/22, 072 14 Pavlovce nad Uhom
pre stavbu: Novostavba rodinného domu, na parc. č. KN C 1594/2, k. ú. Pavlovce nad Uhom
Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore

16.02.2018 Informácia pre verejnosť o správnom konaní S2018/21 :

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z.      o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) informujeme o začatí nasledovného správneho konania:
Žiadosť o súhlas na výrub drevín podľa zákona o OPaK v k. ú. Pavlovce nad Uhom
Predmet žiadosti:
Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín :
Druh – agát -13 ks rastúcej na parc. č. 1337 – záhrada v k.ú. Pavlovce nad Uhom
Druh – orech - 5 ks rastúcej na parc. č. 1337 – záhrada v k.ú. Pavlovce nad Uhom
Druh – vŕba biela -1 ks rastúcej na parc. č. 1328/2 – zastavaná plocha a nádvorie v k.ú. Pavlovce nad Uhom
Druh – breza -1 ks rastúcej na parc. č. 1328/2 – zastavaná plocha a nádvorie v k.ú. Pavlovce nad Uhom
Druh – orech -1 ks rastúcej na parc. č. 1328/2 – zastavaná plocha a nádvorie v k.ú. Pavlovce nad Uhom
Druh – vŕba okrasná -1 ks rastúcej na parc. č. 1330 – záhrada v k.ú. Pavlovce nad Uhom
Druh – moruša -1 ks rastúcej na parc. č. 1302/2 – zastavaná plocha a nádvorie v k.ú. Pavlovce nad Uhom
Druh – smrek -1 ks rastúcej na parc. č. 1335 – zastavaná plocha a nádvorie v k.ú. Pavlovce nad Uhom
Druh – kroviny agát - 50 m2 rastúcej na parc. č. 1337 – záhrada v k.ú. Pavlovce nad Uhom

Odôvodnenie žiadosti:
Výrub je potrebný z dôvodu budúcej realizácie elektrického vedenia a osadenia novej trafostanice – líniová stavba .

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou formou (adresa : Obec Pavlovce nad Uhom, Kostolné námestie 17/1, 072 14 Pavlovce nad Uhom) alebo elektronickou formou ( Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. ) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.


06.02.2018 Oznámenie o zmene strategického dokumentu
Zvesené 21. 02. 2018
V zmysle § 6 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov ako dotknutá obec informujeme doručení oznámenia o zmene strategického dokumentu :
REGIONÁLNA INTEGROVANÁ ÚZEMNÁ STRATÉGIA (RIÚS) KOŠICKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA – ZMENA

Po kliknutí na prílohu sa Vám objaví informácia o možnostiach nahliadnutia do strategického dokumentu. pdf button 
31.01.2018 - Informácia pre verejnosť
  Zvesené 16. 02. 2018

Obec Pavlovce nad Uhom, Spoločný stavebný úrad Pavlovce nad Uhom, Kostolné námestie 17/1, 072 14 Pavlovce nad Uhom oznamuje verejnosti, že dňa 30.01.2018 bolo verejnou vyhláškou zverejnené :
Stavebné povolenie - rozhodnutie
pre stavebníka: Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice
pre líniovú stavbu: Pavlovce nad Uhom – zariadenie TS, NN a DP
pdf button - Vyhláška
30.01.2018 Informácia pre verejnosť o správnom konaní S2018/11 :

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) informujeme o začatí nasledovného správneho konania:
Žiadosť o súhlas na výrub drevín podľa zákona o OPaK v k. ú. Pavlovce nad Uhom

Predmet žiadosti:
Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub 1 ks dreviny - druh – moruša , rastúcej na parc. č. 1298 – zastavaná plocha a nádvoria v k.ú. Pavlovce nad Uhom

Odôvodnenie žiadosti:
Korene stromu poškodzujú základ domu, čím je narušená statika domu. Ďalej poškodzujú dlažbu na terase.

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní  od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou formou (adresa : Obec Pavlovce nad Uhom, Kostolné námestie 17/1, 072 14 Pavlovce nad Uhom)  alebo elektronickou formou ( Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. ) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.

foto_pic
video_small
pavlovcan
pavlovcan


zber

2018-plagat-001

projekt

zive-slovensko-logo 

Náhodný obrázok

Správy z východu