07. 12. 2019
   
Písmo

2019

Úradná tabuľa - 2019

 

05.12.2019  Informácia pre verejnosť Oznámenie o strategickom dokumente „Územný plán obce Pavlovce nad Uhom“

Obec Pavlovce nad Uhom v súlade s § 6 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších noviel (ďalej len zákon) informuje, že návrh uvedeného strategického dokumentu podlieha podľa § 7 zákona zisťovaciemu konaniu pretože spĺňa predpoklady uvedené v § 4 ods. 2 písm. c) zákona. Oznámenie je vyvesené v obci na úradnej tabuli a je aj prílohou tejto informácie. Podrobnejšie viď priložené prílohy.03. 12. 2019 Informácia pre verejnosť o správnom konaní S2019/188 :

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) informujeme o začatí nasledovného správneho konania: 
Žiadosť o súhlas na výrub drevín podľa zákona o OPaK v k. ú. Pavlovce nad Uhom

Predmet žiadosti: 
Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub 1 ks dreviny - druh – Smrek , rastúcej na C KN parc. č. 1454  zastavané plochy a nádvoria v k.ú. Pavlovce nad Uhom 

Odôvodnenie žiadosti:

Koreňový systém stromov narúša základy rodinného domu,  spadnutím ohrozuje  rodinný dom.
V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou formou (adresa : Obec Pavlovce nad Uhom, Kostolné námestie 17/1, 072 14 Pavlovce nad Uhom) alebo elektronickou formou (    Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.

 

27.11.2019 -  Informácia pre verejnosť

Obec Pavlovce nad Uhom, špeciálny stavebný úrad, Kostolné námestie 17/1, 072 14 Pavlovce nad Uhom oznamuje verejnosti, že dňa 27.11.2019 bolo verejnou vyhláškou zverejnené oznámenie o začatí stavebného konania pre stavebníka: Obec Pavlovce nad Uhom, Kostolné námestie 17/1, 072 14 Pavlovce nad Uhom pre líniovú stavbu:
Miestne komunikácie Pavlovce nad Uhom – Kukov.
Predmetná stavba rieši vybudovanie novej a rekonštrukciu jestvujúcej miestnej komunikácie. Nová komunikácia (SO 01) v dĺžke 305,46 m má šírku 4,0 m a rekonštruovaná (SO 02) v dĺžke 305 m má šírku 3,0 m. Komunikácie sú navrhované ako upokojené komunikácie v peších a obytných zónach.
Vyhláška bude vyvesená 15 dní do 12.12.2019, ktorý je aj dňom doručenia oznámenia.
Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.


25.11.2019 – Materiály na prerokovanie na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Pavlovciach nad Uhom:

1. Návrh Finančného rozpočtu obce na roky 2020 až 2022
2. Návrh Finančného rozpočtu obce na roky 2020 až 2022 - podľa EKO
3. Návrh Programového rozpočtu obce na roky 2020 až 2022
4. Návrh VZN č. 6/2019 o zrušení VZN č. 3/1997 
5. Návrh VZN č. 7/2019 o zrušení VZN č. 1/1998 
6. Návrh VZN č. 8/2019 o zrušení VZN č. 9/1999 
7. Návrh VZN č. 9/2019 o zrušení VZN č. 10/1995 
8. Návrh VZN č. 10/2019 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Pavlovce nad Uhom
9. Návrh VZN č. 11/2019 o ochrane drevín, ktoré sú súčasťou verejnej zelene na území obce Pavlovce nad Uhom 
10. Návrh VZN č. 12/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO
11. Návrh VZN č. 13/2019, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov
12. Návrh VZN č. 14/2019 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ
13. Návrh VZN č. 15/2019 o zrušení VZN č. 2/2015
14. Návrh VZN č. 16/2019 o výške mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole
15. Návrh VZN č. 17/2019 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, ktorého zriaďovateľ je obec Pavlovce nad Uhom
16. Návrh VZN č. 18/2019 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa resp. žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a dospelých na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni
17. Návrh VZN č. 19/2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2004
18. Návrh Plánu práce Hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2020

14. 11. 2019 Informácia pre verejnosť o správnom konaní S2019/175 :

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) informujeme o začatí nasledovného správneho konania: 
Žiadosť o súhlas na výrub drevín podľa zákona o OPaK v k. ú. Pavlovce nad Uhom

Predmet žiadosti: 
Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub 1 ks dreviny - druh – Smrek , rastúcej na C KN parc. č. 1223 zastavané plochy a nádvoria v k.ú. Pavlovce nad Uhom 

Odôvodnenie žiadosti:

Koreňový systém stromov narúša základy rodinného domu,  spadnutím ohrozuje  rodinný dom.
V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou formou (adresa : Obec Pavlovce nad Uhom, Kostolné námestie 17/1, 072 14 Pavlovce nad Uhom) alebo elektronickou formou (   Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. ) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.07. 11. 2019 -  Informácia pre verejnosť – verejná vyhláška

Oznámenie realizácie stavby verejnou vyhláškou a oznámenie o vstupe na pozemok v súlade so zákonom č. 351/2011 o elektronických komunikáciách .
Líniová stavba : HDPE RÚRY KOŠICKÝ KRAJ + úsek SO 01 PRÍPOJKA HDPE RÚRY KOŠICKÝ KRAJ

Vyhláška bude vyvesená do 22.11.2019, ktorý je aj dňom doručenia.
Po kliknutí na prílohu sa Vám objaví vyhláška


25.10.2019 -  Informácia pre verejnosť – verejná vyhláška

Mesto Veľké Kapušany oznamuje verejnou vyhláškou Územné rozhodnutie o umiestnení líniovej verejnej elektronickej komunikačnej stavby : "INS_Klaster_VKAP_04_Transport_ Lekárovce, INS_FTTH_MI_Čierne Pole, Ins_FTTH_MI_VKAP_04_Bajany, INS_FTTH_MI_Vysoká nad Uhom" .

Vyhláška bude vyvesená do 09.11.2019, ktorý je aj dňom doručenia.
Po kliknutí na prílohu sa Vám objaví vyhláška

 

24.10.2019 -  Informácia pre verejnosť - vyhláška
                      -  Informácia pre verejnosť - príloha

Obec Stretava, stavebný úrad, Stretava 12, 072 13 Palín oznamuje verejnosti, že dňa 24.10.2019 bolo verejnou vyhláškou zverejnené: Územné rozhodnutie o umiestnení stavby pre stavebníka: Obec Pavlovce nad Uhom, Kostolné námestie 17/1, 072 14 Pavlovce nad Uhom pre líniovú stavbu:
Miestne komunikácie Pavlovce nad Uhom – Kukov.
Predmetná stavba rieši vybudovanie novej a rekonštrukciu jestvujúcej miestnej komunikácie. Nová komunikácia (SO 01) v dĺžke 305,46 m má šírku 4,0 m a rekonštruovaná (SO 02) v dĺžke 305 m má šírku 3,0 m. Komunikácie sú navrhované ako upokojené komunikácie v peších a obytných zónach.
Vyhláška bude vyvesená 15 dní do 08.11.2019, ktorý je aj dňom doručenia rozhodnutia.
Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

24.10.2019 -  informácia pre verejnosť - vyhláška
                      -  Informácia pre verejnosť - príloha

Spoločný stavebný úrad Pavlovce nad Uhom, Kostolné námestie 17/1, 072 14 Pavlovce nad Uhom oznamuje verejnosti, že dňa 24.10.2019 bolo verejnou vyhláškou zverejnené: Územné rozhodnutie o umiestnení stavby pre stavebníka: Obec Stretava, Obecný úrad Stretava č. 12, 072 13 Palín pre líniovú stavbu:
Rekonštrukcia miestnej komunikácie, výstavba chodníkov a odstavnej plochy v obci Stretava.
Účelom stavby je rekonštrukcia miestnej komunikácie v obci Stretava sprístupňujúca zástavbu rodinných domov rómskych občanov , výstavba nových chodníkov pre prepojenie k areálu kultúrneho domu , kde bude vybudovaná nová odstavná plocha. Vyhláška bude vyvesená 15 dní do 08.11.2019, ktorý je aj dňom doručenia oznámenia.
Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

17.10. 2019 -  Informácia pre verejnosť o správnom konaní S2019/170 :

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) informujeme o začatí nasledovného správneho konania:
Žiadosť o súhlas na výrub drevín podľa zákona o OPaK v k. ú. Pavlovce nad Uhom
Predmet žiadosti:
Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub 10 ks dreviny - druh – Slivka (5 ks obvod kmeňa od 88 – 107 cm), Javor (5 ks obvod kmeňa od 88 – 258 cm) , rastúcej na KN C parc. č. 1 - zastavané plochy a nádvoria v k.ú. Pavlovce nad Uhom

Odôvodnenie žiadosti:
Dreviny sú prestárle, padajúcimi konármi ohrozujú ľudí a majetok
V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou formou (adresa : Obec Pavlovce nad Uhom, Kostolné námestie 17/1, 072 14 Pavlovce nad Uhom) alebo elektronickou formou ( Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. ) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.


16.10.2019 –  Informácia pre verejnosť – verejná vyhláška

Spoločný stavebný úrad Pavlovce nad Uhom, Kostolné námestie 17/1, 072 14 Pavlovce nad Uhom oznamuje verejnosti, že dňa 16.10.2019 bolo verejnou vyhláškou zverejnené: Kolaudačné rozhodnutie stavby pre stavebníka: Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice pre líniovú stavbu:
Pavlovce nad Uhom – zriadenie TS,NN a DP.
Vyhláška bude vyvesená 15 dní do 31.10.2019, ktorý je aj dňom doručenia oznámenia.
Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

02.10.2019 –  Informácia pre verejnosť

Obec Pavlovce nad Uhom, stavebný úrad, Kostolné námestie 17/1, 072 14 Pavlovce nad Uhom oznamuje verejnosti, že dňa 02.10.2019 bolo verejnou vyhláškou zverejnené: Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby a zároveň návrh na kolaudáciu stavby a o nariadení ústneho pojednávania stavby pre stavebníka:
Dušan Gombár a Martina Gombárová, Krivá 170/11, 072 14 Pavlovce nad Uhom
Pre stavbu :
Rodinný dom s.č. 167/5 – stavebné úpravy + terasa, parc. č. 341/1 k.ú. Pavlovce nad Uhom
Vyhláška bude vyvesená 15 dní do 17.10.2019, ktorý je aj dňom doručenia oznámenia.
Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore

27.09.2019 –   Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Pavlovciach nad Uhom na deň 4.10.2019

17.09.2019 – Informácia pre verejnosť
 -  Verejná vyhláška
 -  Celková situácia stavby

Obec Stretava, stavebný úrad, Stretava 12, 072 13 Palín oznamuje verejnosti, že dňa 19.09.2019 bolo verejnou vyhláškou zverejnené: Oznámenie o začatí územného konania a o nariadení ústneho pojednávania stavby pre stavebníka: Obec Pavlovce nad Uhom, Kostolné námestie 17/1, 072 14 Pavlovce nad Uhom pre líniovú stavbu:

Miestne komunikácie Pavlovce nad Uhom – Kukov.
Predmetná stavba rieši vybudovanie novej a rekonštrukciu jestvujúcej miestnej komunikácie v celkovej dĺžke 710,46 m. Nová komunikácia (SO 01) v dĺžke 305,46 m má šírku 4,0 m a rekonštruovaná (SO 02) v dĺžke 305 m má šírku 3,0 m. Komunikácie sú navrhované ako upokojené komunikácie v peších a obytných zónach.
Vyhláška bude vyvesená 15 dní do 02.10.2019, ktorý je aj dňom doručenia oznámenia.
Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.16.09.2019 – Informácia pre verejnosť
 -  Verejná vyhláška
 -  Stretava - situácia

Spoločný stavebný úrad Pavlovce nad Uhom, Kostolné námestie 17/1, 072 14 Pavlovce nad Uhom oznamuje verejnosti, že dňa 16.09.2019 bolo verejnou vyhláškou zverejnené: Oznámenie o začatí územného konania a o nariadení ústneho pojednávania stavby pre stavebníka: Obec Stretava, Obecný úrad Stretava č. 12, 072 13 Palín pre líniovú stavbu:

Rekonštrukcia miestnej komunikácie, výstavba chodníkov a odstavnej plochy v obci Stretava.
Účelom stavby je rekonštrukcia miestnej komunikácie v obci Stretava sprístupňujúca zástavbu rodinných domov rómskych občanov , výstavba nových chodníkov pre prepojenie k areálu kultúrneho domu , kde bude vybudovaná nová odstavná plocha. Vyhláška bude vyvesená 15 dní do 01.10.2019, ktorý je aj dňom doručenia oznámenia.
Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

05.09.2019 – Materiály na prerokovanie za zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Pavlovciach nad Uhom:

Návrh VZN č. 4/2019 o zrušení VZN č. 2/1997
-  Návrh VZN č. 5/2019 o vyhradení miest a určení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov
-  Návrh Dodatku č. 2 k VZN č. 2/2015 o určení výšky príspevkov od zákonných zástupcov detí/žiakov a dospelých na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt v materskej škole, v školskom klube detí, v školskej jedálni a výdajnej školskej jedálni v ZŠ s MŠ Pavlovce nad Uhom


04. 09. 2019 -  Informácia pre verejnosť – verejná vyhláška

Spoločný stavebný úrad Pavlovce nad Uhom, Kostolné námestie 17/1, 072 14 Pavlovce nad Uhom oznamuje verejnosti, že dňa 04.09.2019 bolo verejnou vyhláškou zverejnené: Oznámenie o začatí územného konania a o nariadení ústneho pojednávania stavby pre stavebníka: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava pre líniovú stavbu:
INS_FTTH_MI_Pavlovce nad Uhom.
Účelom stavby INS FTTH MI Pavlovce nad Uhom je vybudovanie verejnej elektronickej komunikačnej siete v obci v Pavlovce nad Uhom.
Vyhláška bude vyvesená 15 dní do 19.09.2019, ktorý je aj dňom doručenia oznámenia.
Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.


23. 08. 2019 Informácia pre verejnosť o správnom konaní S2019/147 :

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) informujeme o začatí nasledovného správneho konania: 
Žiadosť o súhlas na výrub drevín podľa zákona o OPaK v k. ú. Pavlovce nad Uhom

Predmet žiadosti: 
Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub 2 ks dreviny - druh – Smrek , rastúcej na KN C parc. č. 675/1 zastavané plochy a nádvoria v k.ú. Pavlovce nad Uhom 

Odôvodnenie žiadosti:

Koreňový systém stromov narúša betónový základ oplotenia, základy rodinného domu, svojou korunou poškodzuje strechu rodinného domu. 
V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou formou (adresa : Obec Pavlovce nad Uhom, Kostolné námestie 17/1, 072 14 Pavlovce nad Uhom) alebo elektronickou formou (  Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. ) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.


20. 08. 2019 -  Informácia pre verejnosť – verejná vyhláška

Mesto Veľké Kapušany oznamuje verejnou vyhláškou Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení líniovej verejnej elektronickej komunikačnej stavby : "INS_Klaster_VKAP_04_Transport_ Lekárovce, INS_FTTH_MI_Čierne Pole, Ins_FTTH_MI_VKAP_04_Bajany, INS_FTTH_MI_Vysoká nad Uhom" .

Vyhláška bude vyvesená do 04.09.2019, ktorý je aj dňom doručenia.
Po kliknutí na prílohu sa Vám objaví vyhláška


1. Podopatrenie 7.4 - Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry (mimo Bratislavský kraj)

link na výzvu:
http://medziriekami.sk/vyzva-podopatrenie-7-4-ns-podpora-na-investicie-vytvarania-zlepsovania-alebo-rozsirovania-miestnych-zakladnych-sluzieb-pre-vidiecke-obyvatelstvo-vratane-volneho-casu-kultury-suvisiacej-infrast/

2. Podopatrenie 7.5 - Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a do turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie (mimo Bratislavský kraj)

link na výzvu:
http://medziriekami.sk/vyzva-podopatrenie-7-5-ns-podpora-na-investicie-rekreacnej-infrastruktury-turistickych-informacii-turistickej-infrastruktury-malych-rozmerov-na-verejne-vyuzitie/

3. Podopatrenie 7.5 - Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a do turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie

link na výzvu:

http://medziriekami.sk/vyzva-podopatrenie-7-5-vs-podpora-na-investicie-rekreacnej-infrastruktury-turistickych-informacii-turistickej-infrastruktury-malych-rozmerov-na-verejne-vyuzitie/

16.08.2019 – Informácia pre verejnosť

Obec Pavlovce nad Uhom informuje verejnosť o svojom investičnom zámere vybudovať 13 b.j. v rámci projektu Zlepšovanie kvality bývania v obci Pavlovce nad Uhom - 1.etapa.
Na predmetnom území ulica Kukov je navrhovaná obytná skupina prenajímateľných rodinných domov. Bližšie informácie nájdete v priloženom stavebnom povolení .


12.8.2019 –  Oznam ZŠ s MŠ Pavlovce nad Uhom o výberovom konaní – Učiteľ/ka materskej školy


12.08.2019 – Materiály na prerokovanie na Obecnom zastupiteľstve v Pavlovciach nad Uhom:

-  Konsolidovaná výročná správa Obce Pavlovce nad Uhom za rok 2018
-  Monitorovacia správa - Vyhodnotenie plnenia rozpočtu obce k 30.6.2019
Monitorovacia správa – Vyhodnotenie programového rozpočtu obce k 30.6.2019


31. 07. 2019  -  Oznam ZŠ s MŠ Pavlovce nad Uhom o výberovom konaní - Asistent učiteľa

24. 07. 2019  -  Zámer na priamy prenájom nehnuteľností – budova č. 18 na Kostolnom námestí  (býv.Pizzéria a obchod)

24. 07. 2019  -  Zámer na priamy prenájom nehnuteľností – budova č. 967 v miestnom parku – priestory pod Amfiteátrom

10. 07. 2019  -  Informácia pre verejnosť

Spoločný stavebný úrad Pavlovce nad Uhom, Kostolné námestie 17/1, 072 14 Pavlovce nad Uhom oznamuje verejnosti, že dňa 10.07.2019 bolo verejnou vyhláškou zverejnené: Oznámenie o začatí kolaudačného konania stavby pre stavebníka: Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice pre líniovú stavbu:
Pavlovce nad Uhom – zriadenie TS,NN a DP.

Vyhláška bude vyvesená 15 dní do 25.07.2019, ktorý je aj dňom doručenia oznámenia.
Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.


24. 06. 2019  - Informácia pre verejnosť – verejná vyhláška

Agrochema, s.r.o. Michalovce, Hrnčiarska 3768/14, 071 01 Michalovce
a Agro Palín, s.r.o. , 072 14 Palín 86
oznamujú verejnou vyhláškou :
Zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov v spoločnom poľovnom revíri Čierna voda Stretavka

Vyhláška bude vyvesená do 04.07.2019, ktorý je aj dňom zhromaždenia. Informácie viď vyhláška.
Po kliknutí na prílohu sa Vám objaví verejná vyhláška


19. 06. 2019  – Informácia pre verejnosť

Spoločný stavebný úrad Pavlovce nad Uhom, Kostolné námestie 17/1, 072 14 Pavlovce nad Uhom oznamuje verejnosti, že dňa 19.06.2019 bolo verejnou vyhláškou zverejnené: Rozhodnutie o zmene v užívaní stavby pre stavebníka: Dana Kešeľová, Kukov 197/27, 072 14 Pavlovce nad Uhom pre stavbu:
Rodinný dom na ulici Kukov , súp.č.197/27– časť rodinného domu – zmena na predajňu.

Vyhláška bude vyvesená 15 dní do 04.07.2019 vrátane, ktorý je aj dňom doručenia rozhodnutia.
Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.


17. 06. 2019 -  Informácia pre verejnosť

Podľa § 6 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( ďalej len „zákon“), ako dotknutá obec Pavlovce nad Uhom, Kostolné námestie 17/1, 072 14 Pavlovce nad Uhom informujeme verejnosť o zmene strategického dokumentu „Plán udržateľnej mobility Košického samosprávneho kraja“ Oznámenie bude vyvesená 14 dní do 01.07.2019 vrátane.

Po kliknutí na prílohu sa Vám objaví podrobnejšia informácia o oznámení a o možnosti nahliadnutia do podkladov a podania písomného stanoviska k predmetnej veci.03. 06. 2019 -   Informácia pre verejnosť

Podľa § 29 odseku 8 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( ďalej len „zákon“), ako dotknutá obec Pavlovce nad Uhom, Kostolné námestie 17/1, 072 14 Pavlovce nad Uhom oznamujeme verejnosti, že zmena navrhovanej činnosti „Pavlovce nad Uhom – ČOV – homogenizačná nádrž“ podlieha zisťovaciemu konaniu podľa § 18 ods. 2, písm. c) zákona. Vyhláška bude vyvesená 10 pracovných dní do 17.06.2019 vrátane.

Po kliknutí na prílohu sa Vám objaví podrobnejšia informácia o zisťovacom konaní a o možnosti nahliadnutia do podkladov a podania písomného stanoviska k predmetnej veci.23. 05. 2019  -  Informácia pre verejnosť – verejná vyhláška

Spoločný stavebný úrad Pavlovce nad Uhom, Kostolné námestie 17/1, 072 14 Pavlovce nad Uhom oznamuje verejnosti, že dňa 23.05.2019 bolo verejnou vyhláškou zverejnené: Oznámenie o začatí konania o povolenie zmeny v užívaní stavby pre stavebníka: Dana Kešeľová, Kukov 197/27, 072 14 Pavlovce nad Uhom pre stavbu:
Rodinný dom na ulici Kukov , súp.č.197/27– časť rodinného domu – zmena na predajňu.

Vyhláška bude vyvesená 15 dní do 07.06.2019, ktorý je aj dňom doručenia rozhodnutia.
Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

 

22. 05. 2019 – Materiály na prerokovanie Obecného zastupiteľstva v Pavlovciach nad Uhom

 Výročná správa Obce Pavlovce nad Uhom za rok 2018
 Návrh Záverečného účtu Obce Pavlovce nad Uhom za rok 2018
 Príloha č. 1 k Záverečnému účtu – Vyhodnotenie plnenia finančného rozpočtu obce k 31.12.2018
 Príloha č. 2 k Záverečnému účtu – Vyhodnotenie plnenia programového rozpočtu obce k 31.12.2018
 Plán kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra obce Pavlovce nad Uhom na II. polrok 201815.05.2019  Upozornenie pre verejnosť

Okresný úrad Michalovce, pozemkový a lesný odbor, Sama Chalupku 18, 071 01 Michalovce
oznamuje o začatí konania :
Konanie o predĺžení dočasného odňatia poľnohospodárskej pôdy
pre žiadateľa Nafta a,s, Votrubova 1, Bratislava.
Upozornenie bude vyvesené do 30.05. 2019, deň dokedy je možné sa ku konaniu vyjadriť.
Po kliknutí na prílohu sa Vám objaví oznámenie o začatí konania15.05.2019  Zoznam daňových dlžníkov k 31.12.2018


15.04.2019  Informácia pre verejnosť – verejná vyhláška


GAMA – poľnohospodárske družstvo Pavlovce nad Uhom, ako vlastník a splnomocnený zástupca vlastníkov
oznamuje verejnou vyhláškou :
Zhromaždenie vlastníkov dotknutých poľovných pozemkov (ZVPP) v spoločnom poľovnom revíri č. 25 Divá hus Pavlovce nad Uhom.
Vyhláška bude vyvesená do 26.04.2019, ktorý je aj dňom zhromaždenia. Informácie viď vyhláška.
Po kliknutí na prílohu sa Vám objaví verejná vyhláška03.04.2019  Informácia pre verejnosť - verejná vyhláška

Lesy SR, š.p., Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica , Odštepný závod Sobrance
Slovenský pozemkový fond, Budkova 36, 817 Bratislava
oznamujú verejnou vyhláškou :
Zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov začlenených do poľovného revíru č. 38
Samostatná bažantnica Pavlovce nad Uhom.
Vyhláška bude vyvesená do 11.04.2019, ktorý je aj dňom zhromaždenia. Informácie viď vyhláška.
Po kliknutí na prílohu sa Vám objaví verejná vyhláška07.03.2019 – Materiály na prerokovanie na Obecné zastupiteľstvo v Pavlovciach nad Uhom:

 Návrh Plánu kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra Obce Pavlovce nad Uhom na I.polrok 2019
 Návrh Prílohy č. 6 k VZN č. 1/2014 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení

 

19.02.2019  Informácia pre verejnosť – verejná vyhláška

Okresný úrad Michalovce, pozemkový a lesný odbor, Sama Chalúpku 18, 071 01 Michalovce
oznamuje verejnou vyhláškou :
Rozhodnutie vo veci poverenia účastníka konania vykonávaním ochrany poľovníctva a starostlivosti
o zver podľa § 24 ods. 1 a § 26 v súlade s ust. § 13 ods. 5, písm. b) zákona č. 274/2009 Z.z.
o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. v uznanom poľovnom revíri
Samostatná bažantnica Pavlovce nad Uhom.
Vyhláška bude vyvesená 15 dní do 06.03.2019, ktorý je aj dňom doručenia rozhodnutia.
Po kliknutí na prílohu sa Vám objaví Rozhodnutie č. OU-MI-PLO-2019/003402/02 – verejná vyhláška


12.02.2019  Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v obci Pavlovce nad Uhom v roku 2018

06.02.2019  Oznam o vyhlásení výberového konania na TP

04.02.2019  Informácia pre verejnosť - Verejná vyhláška

Spoločný stavebný úrad Pavlovce nad Uhom, Kostolné námestie 17/1, 072 14 Pavlovce nad Uhom oznamuje verejnosti, že dňa 04.02.2019 bolo verejnou vyhláškou zverejnené:

Stavebné povolenie – rozhodnutie
pre stavebníka: Milan Tancoš, Mlynská 638/52, 072 14 Pavlovce nad Uhom
pre stavbu: Rodinný dom - novostavba  , na parc. č. KN C 1316, 1317 k. ú. Pavlovce nad Uhom
Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore

 

 23.01.2019  Informácia pre verejnosť - Verejná vyhláška - zvesené 08.02.2019

Obec Vojany oznamuje verejnou vyhláškou Rozhodnutie o predĺžení platnosti územného rozhodnutia podľa § 40 ods. 3 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších noviel o umiestnení líniovej stavby : "Realizácia optických sietí, klaster VO-e1, obce : Krišovská Liesková, Bajany, Drahňov, Beša, Čičarovce" .
Po kliknutí na prílohu sa Vám objaví vyhláška23.01.2019  Informácia pre verejnosť - verejná vyhláška

Okresný úrad Michalovce, pozemkový a lesný odbor, Sama Chalúpku 18, 071 01 Michalovce oznamuje verejnou vyhláškou
Oznámenie o začatí konania vo veci poverenia účastníka konania vykonávaním ochrany poľovníctva a starostlivosti o zver
podľa § 24 ods. 1 a § 13 ods. 5, písm. b) zákona č. 274/2009 Z.z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. v uznanom poľovnom revíri Samostatná bažantnica Pavlovce nad Uhom.
Vyhláška bude vyvesená 15 dní do 07.02.2018, ktorý je aj dňom doručenia vyhlášky.
Po kliknutí na prílohu sa Vám objaví Oznámenie o začatí konania – verejná vyhláška
foto_pic
video_small
EU
pavlovcan
pavlovcan
Snímkaprojekt


zber

 OPKZP

zive-slovensko-logo 

Náhodný obrázok

Správy z východu