18. 08. 2019
   
Písmo

2019

Úradná tabuľa - 2019

12.8.2019 –  Oznam ZŠ s MŠ Pavlovce nad Uhom o výberovom konaní – Učiteľ/ka materskej školy


12.08.2019 – Materiály na prerokovanie na Obecnom zastupiteľstve v Pavlovciach nad Uhom:

-  Konsolidovaná výročná správa Obce Pavlovce nad Uhom za rok 2018
-  Monitorovacia správa - Vyhodnotenie plnenia rozpočtu obce k 30.6.2019
Monitorovacia správa – Vyhodnotenie programového rozpočtu obce k 30.6.2019


31. 07. 2019  -  Oznam ZŠ s MŠ Pavlovce nad Uhom o výberovom konaní - Asistent učiteľa

24. 07. 2019  -  Zámer na priamy prenájom nehnuteľností – budova č. 18 na Kostolnom námestí  (býv.Pizzéria a obchod)

24. 07. 2019  -  Zámer na priamy prenájom nehnuteľností – budova č. 967 v miestnom parku – priestory pod Amfiteátrom

10. 07. 2019  -  Informácia pre verejnosť

Spoločný stavebný úrad Pavlovce nad Uhom, Kostolné námestie 17/1, 072 14 Pavlovce nad Uhom oznamuje verejnosti, že dňa 10.07.2019 bolo verejnou vyhláškou zverejnené: Oznámenie o začatí kolaudačného konania stavby pre stavebníka: Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice pre líniovú stavbu:
Pavlovce nad Uhom – zriadenie TS,NN a DP.

Vyhláška bude vyvesená 15 dní do 25.07.2019, ktorý je aj dňom doručenia oznámenia.
Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.


24. 06. 2019  - Informácia pre verejnosť – verejná vyhláška

Agrochema, s.r.o. Michalovce, Hrnčiarska 3768/14, 071 01 Michalovce
a Agro Palín, s.r.o. , 072 14 Palín 86
oznamujú verejnou vyhláškou :
Zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov v spoločnom poľovnom revíri Čierna voda Stretavka

Vyhláška bude vyvesená do 04.07.2019, ktorý je aj dňom zhromaždenia. Informácie viď vyhláška.
Po kliknutí na prílohu sa Vám objaví verejná vyhláška


19. 06. 2019  – Informácia pre verejnosť

Spoločný stavebný úrad Pavlovce nad Uhom, Kostolné námestie 17/1, 072 14 Pavlovce nad Uhom oznamuje verejnosti, že dňa 19.06.2019 bolo verejnou vyhláškou zverejnené: Rozhodnutie o zmene v užívaní stavby pre stavebníka: Dana Kešeľová, Kukov 197/27, 072 14 Pavlovce nad Uhom pre stavbu:
Rodinný dom na ulici Kukov , súp.č.197/27– časť rodinného domu – zmena na predajňu.

Vyhláška bude vyvesená 15 dní do 04.07.2019 vrátane, ktorý je aj dňom doručenia rozhodnutia.
Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.


17. 06. 2019 -  Informácia pre verejnosť

Podľa § 6 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( ďalej len „zákon“), ako dotknutá obec Pavlovce nad Uhom, Kostolné námestie 17/1, 072 14 Pavlovce nad Uhom informujeme verejnosť o zmene strategického dokumentu „Plán udržateľnej mobility Košického samosprávneho kraja“ Oznámenie bude vyvesená 14 dní do 01.07.2019 vrátane.

Po kliknutí na prílohu sa Vám objaví podrobnejšia informácia o oznámení a o možnosti nahliadnutia do podkladov a podania písomného stanoviska k predmetnej veci.03. 06. 2019 -   Informácia pre verejnosť

Podľa § 29 odseku 8 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( ďalej len „zákon“), ako dotknutá obec Pavlovce nad Uhom, Kostolné námestie 17/1, 072 14 Pavlovce nad Uhom oznamujeme verejnosti, že zmena navrhovanej činnosti „Pavlovce nad Uhom – ČOV – homogenizačná nádrž“ podlieha zisťovaciemu konaniu podľa § 18 ods. 2, písm. c) zákona. Vyhláška bude vyvesená 10 pracovných dní do 17.06.2019 vrátane.

Po kliknutí na prílohu sa Vám objaví podrobnejšia informácia o zisťovacom konaní a o možnosti nahliadnutia do podkladov a podania písomného stanoviska k predmetnej veci.23. 05. 2019  -  Informácia pre verejnosť – verejná vyhláška

Spoločný stavebný úrad Pavlovce nad Uhom, Kostolné námestie 17/1, 072 14 Pavlovce nad Uhom oznamuje verejnosti, že dňa 23.05.2019 bolo verejnou vyhláškou zverejnené: Oznámenie o začatí konania o povolenie zmeny v užívaní stavby pre stavebníka: Dana Kešeľová, Kukov 197/27, 072 14 Pavlovce nad Uhom pre stavbu:
Rodinný dom na ulici Kukov , súp.č.197/27– časť rodinného domu – zmena na predajňu.

Vyhláška bude vyvesená 15 dní do 07.06.2019, ktorý je aj dňom doručenia rozhodnutia.
Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

 

22. 05. 2019 – Materiály na prerokovanie Obecného zastupiteľstva v Pavlovciach nad Uhom

 Výročná správa Obce Pavlovce nad Uhom za rok 2018
 Návrh Záverečného účtu Obce Pavlovce nad Uhom za rok 2018
 Príloha č. 1 k Záverečnému účtu – Vyhodnotenie plnenia finančného rozpočtu obce k 31.12.2018
 Príloha č. 2 k Záverečnému účtu – Vyhodnotenie plnenia programového rozpočtu obce k 31.12.2018
 Plán kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra obce Pavlovce nad Uhom na II. polrok 201815.05.2019  Upozornenie pre verejnosť

Okresný úrad Michalovce, pozemkový a lesný odbor, Sama Chalupku 18, 071 01 Michalovce
oznamuje o začatí konania :
Konanie o predĺžení dočasného odňatia poľnohospodárskej pôdy
pre žiadateľa Nafta a,s, Votrubova 1, Bratislava.
Upozornenie bude vyvesené do 30.05. 2019, deň dokedy je možné sa ku konaniu vyjadriť.
Po kliknutí na prílohu sa Vám objaví oznámenie o začatí konania15.05.2019  Zoznam daňových dlžníkov k 31.12.2018


15.04.2019  Informácia pre verejnosť – verejná vyhláška


GAMA – poľnohospodárske družstvo Pavlovce nad Uhom, ako vlastník a splnomocnený zástupca vlastníkov
oznamuje verejnou vyhláškou :
Zhromaždenie vlastníkov dotknutých poľovných pozemkov (ZVPP) v spoločnom poľovnom revíri č. 25 Divá hus Pavlovce nad Uhom.
Vyhláška bude vyvesená do 26.04.2019, ktorý je aj dňom zhromaždenia. Informácie viď vyhláška.
Po kliknutí na prílohu sa Vám objaví verejná vyhláška03.04.2019  Informácia pre verejnosť - verejná vyhláška

Lesy SR, š.p., Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica , Odštepný závod Sobrance
Slovenský pozemkový fond, Budkova 36, 817 Bratislava
oznamujú verejnou vyhláškou :
Zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov začlenených do poľovného revíru č. 38
Samostatná bažantnica Pavlovce nad Uhom.
Vyhláška bude vyvesená do 11.04.2019, ktorý je aj dňom zhromaždenia. Informácie viď vyhláška.
Po kliknutí na prílohu sa Vám objaví verejná vyhláška07.03.2019 – Materiály na prerokovanie na Obecné zastupiteľstvo v Pavlovciach nad Uhom:

 Návrh Plánu kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra Obce Pavlovce nad Uhom na I.polrok 2019
 Návrh Prílohy č. 6 k VZN č. 1/2014 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení

 

19.02.2019  Informácia pre verejnosť – verejná vyhláška

Okresný úrad Michalovce, pozemkový a lesný odbor, Sama Chalúpku 18, 071 01 Michalovce
oznamuje verejnou vyhláškou :
Rozhodnutie vo veci poverenia účastníka konania vykonávaním ochrany poľovníctva a starostlivosti
o zver podľa § 24 ods. 1 a § 26 v súlade s ust. § 13 ods. 5, písm. b) zákona č. 274/2009 Z.z.
o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. v uznanom poľovnom revíri
Samostatná bažantnica Pavlovce nad Uhom.
Vyhláška bude vyvesená 15 dní do 06.03.2019, ktorý je aj dňom doručenia rozhodnutia.
Po kliknutí na prílohu sa Vám objaví Rozhodnutie č. OU-MI-PLO-2019/003402/02 – verejná vyhláška


12.02.2019  Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v obci Pavlovce nad Uhom v roku 2018

06.02.2019  Oznam o vyhlásení výberového konania na TP

04.02.2019  Informácia pre verejnosť - Verejná vyhláška

Spoločný stavebný úrad Pavlovce nad Uhom, Kostolné námestie 17/1, 072 14 Pavlovce nad Uhom oznamuje verejnosti, že dňa 04.02.2019 bolo verejnou vyhláškou zverejnené:

Stavebné povolenie – rozhodnutie
pre stavebníka: Milan Tancoš, Mlynská 638/52, 072 14 Pavlovce nad Uhom
pre stavbu: Rodinný dom - novostavba  , na parc. č. KN C 1316, 1317 k. ú. Pavlovce nad Uhom
Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore

 

 23.01.2019  Informácia pre verejnosť - Verejná vyhláška - zvesené 08.02.2019

Obec Vojany oznamuje verejnou vyhláškou Rozhodnutie o predĺžení platnosti územného rozhodnutia podľa § 40 ods. 3 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších noviel o umiestnení líniovej stavby : "Realizácia optických sietí, klaster VO-e1, obce : Krišovská Liesková, Bajany, Drahňov, Beša, Čičarovce" .
Po kliknutí na prílohu sa Vám objaví vyhláška23.01.2019  Informácia pre verejnosť - verejná vyhláška

Okresný úrad Michalovce, pozemkový a lesný odbor, Sama Chalúpku 18, 071 01 Michalovce oznamuje verejnou vyhláškou
Oznámenie o začatí konania vo veci poverenia účastníka konania vykonávaním ochrany poľovníctva a starostlivosti o zver
podľa § 24 ods. 1 a § 13 ods. 5, písm. b) zákona č. 274/2009 Z.z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. v uznanom poľovnom revíri Samostatná bažantnica Pavlovce nad Uhom.
Vyhláška bude vyvesená 15 dní do 07.02.2018, ktorý je aj dňom doručenia vyhlášky.
Po kliknutí na prílohu sa Vám objaví Oznámenie o začatí konania – verejná vyhláška
foto_pic
video_small
EU
pavlovcan
pavlovcan

zber

 OPKZP

zive-slovensko-logo 

Náhodný obrázok

Správy z východu