22. 04. 2019
   
Písmo

2019

Úradná tabuľa - 2019

15.04.2019  Informácia pre verejnosť – verejná vyhláška


GAMA – poľnohospodárske družstvo Pavlovce nad Uhom, ako vlastník a splnomocnený zástupca vlastníkov
oznamuje verejnou vyhláškou :
Zhromaždenie vlastníkov dotknutých poľovných pozemkov (ZVPP) v spoločnom poľovnom revíri č. 25 Divá hus Pavlovce nad Uhom.
Vyhláška bude vyvesená do 26.04.2019, ktorý je aj dňom zhromaždenia. Informácie viď vyhláška.
Po kliknutí na prílohu sa Vám objaví verejná vyhláška03.04.2019  Informácia pre verejnosť - verejná vyhláška

Lesy SR, š.p., Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica , Odštepný závod Sobrance
Slovenský pozemkový fond, Budkova 36, 817 Bratislava
oznamujú verejnou vyhláškou :
Zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov začlenených do poľovného revíru č. 38
Samostatná bažantnica Pavlovce nad Uhom.
Vyhláška bude vyvesená do 11.04.2019, ktorý je aj dňom zhromaždenia. Informácie viď vyhláška.
Po kliknutí na prílohu sa Vám objaví verejná vyhláška07.03.2019 – Materiály na prerokovanie na Obecné zastupiteľstvo v Pavlovciach nad Uhom:

 Návrh Plánu kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra Obce Pavlovce nad Uhom na I.polrok 2019
 Návrh Prílohy č. 6 k VZN č. 1/2014 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení

 

19.02.2019  Informácia pre verejnosť – verejná vyhláška

Okresný úrad Michalovce, pozemkový a lesný odbor, Sama Chalúpku 18, 071 01 Michalovce
oznamuje verejnou vyhláškou :
Rozhodnutie vo veci poverenia účastníka konania vykonávaním ochrany poľovníctva a starostlivosti
o zver podľa § 24 ods. 1 a § 26 v súlade s ust. § 13 ods. 5, písm. b) zákona č. 274/2009 Z.z.
o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. v uznanom poľovnom revíri
Samostatná bažantnica Pavlovce nad Uhom.
Vyhláška bude vyvesená 15 dní do 06.03.2019, ktorý je aj dňom doručenia rozhodnutia.
Po kliknutí na prílohu sa Vám objaví Rozhodnutie č. OU-MI-PLO-2019/003402/02 – verejná vyhláška


12.02.2019  Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v obci Pavlovce nad Uhom v roku 2018

06.02.2019  Oznam o vyhlásení výberového konania na TP

04.02.2019  Informácia pre verejnosť - Verejná vyhláška

Spoločný stavebný úrad Pavlovce nad Uhom, Kostolné námestie 17/1, 072 14 Pavlovce nad Uhom oznamuje verejnosti, že dňa 04.02.2019 bolo verejnou vyhláškou zverejnené:

Stavebné povolenie – rozhodnutie
pre stavebníka: Milan Tancoš, Mlynská 638/52, 072 14 Pavlovce nad Uhom
pre stavbu: Rodinný dom - novostavba  , na parc. č. KN C 1316, 1317 k. ú. Pavlovce nad Uhom
Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore

 

 23.01.2019  Informácia pre verejnosť - Verejná vyhláška - zvesené 08.02.2019

Obec Vojany oznamuje verejnou vyhláškou Rozhodnutie o predĺžení platnosti územného rozhodnutia podľa § 40 ods. 3 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších noviel o umiestnení líniovej stavby : "Realizácia optických sietí, klaster VO-e1, obce : Krišovská Liesková, Bajany, Drahňov, Beša, Čičarovce" .
Po kliknutí na prílohu sa Vám objaví vyhláška23.01.2019  Informácia pre verejnosť - verejná vyhláška

Okresný úrad Michalovce, pozemkový a lesný odbor, Sama Chalúpku 18, 071 01 Michalovce oznamuje verejnou vyhláškou
Oznámenie o začatí konania vo veci poverenia účastníka konania vykonávaním ochrany poľovníctva a starostlivosti o zver
podľa § 24 ods. 1 a § 13 ods. 5, písm. b) zákona č. 274/2009 Z.z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. v uznanom poľovnom revíri Samostatná bažantnica Pavlovce nad Uhom.
Vyhláška bude vyvesená 15 dní do 07.02.2018, ktorý je aj dňom doručenia vyhlášky.
Po kliknutí na prílohu sa Vám objaví Oznámenie o začatí konania – verejná vyhláška
foto_pic
video_small
pavlovcan
pavlovcan

zber

 OPKZP

zive-slovensko-logo 

Náhodný obrázok

Správy z východu