21. 09. 2019
   
Písmo

Územný plán

Obecné zastupiteľstvo svojim uznesením č. 18 / 2007 zo dňa 19. 6. 2007 schválilo dokument:

ÚZEMNÝ PLÁN SÍDELNÉHO ÚTVARU (ÚPN-O), ZMENY A DOPLNKY

Územný plán obce je financovaný z príspevku ERDF (ES), štátneho rozpočtu a rozpočtu obce Pavlovce nad Uhom
v súlade so zmluvou o poskytnutí príspevku uzavretou s MVaRR SR.

TÁTO DOKUMENTÁCIA JE PRODUKT PODLIEHAJÚCI ZÁKONU O OCHRANE AUTORSKÝCH PRÁV!
JEHO KOPÍROVANIE, ALEBO PRENECHANIE NA VYUŽITIE INÝM OSOBÁM JE MOŽNÉ LEN SO SÚHLASOM AUTORA.

TEXTOVÁ ČASŤ:

TEXTOVÁ ČASŤ - SPRIEVODNÁ SPRÁVA
ZÁVÄZNÁ ČASŤ
VYHODNOTENIE ZÁBERU POĽNOHOSPODÁRSKEJ PÔDY A LESNÝCH POZEMKOV PRE NEPOĽNOHOSPODÁRSKE VYUŽITIE
BILANCIA PREDPOKLADANÉHO POUŽITIA POĽNOHOSPODÁRSKEJ PÔDY A LESNÝCH POZEMKOV PRE NEPOĽNOHOSPODÁRSKE VYUŽITIE
dodatok k VZN č. 2/2007

GRAFICKÁ PRÍLOHA:

ŠIRŠIE VZŤAHY
ZÁUJMOVÉ ÚZEMIE
NÁVRH PRIESTOROVÉHO USPORIADANIA A FUNKČNÉHO VYUŽITIA ÚZEMIA
NÁVRH VEREJNÉHO DOPRAVNÉHO VYBAVENIA
NÁVRH TECHNICKÉHO VYBAVENIA - VODNÉ HOSPODÁRSTVO
NÁVRH TECHNICKÉHO VYBAVENIE - ENERGETIKY, PLYN, SPOJE, KÁBLE
VYHODNOTENIE ZÁBERU POĽNOHOSPODÁRSKEJ PÔDY A LESNÝCH POZEMKOV
OCHRANA PRÍRODY A TVORBA KRAJINY, PRVKY ÚZEMNÉHO SYSTÉMU EKOLOGICKEJ STABILITY

ÚZEMNÝ PLÁN SÍDELNÉHO ÚTVARU (ÚPN-O), ZMENY A DOPLNKY 2


Územný plán obce je financovaný z príspevku ERDF (ES), štátneho rozpočtu a rozpočtu obce Pavlovce nad Uhom v súlade so zmluvou o poskytnutí príspevku uzavretou s MVaRR SR.

TÁTO DOKUMENTÁCIA JE PRODUKT PODLIEHAJÚCI ZÁKONU O OCHRANE AUTORSKÝCH PRÁV!
JEHO KOPÍROVANIE, ALEBO PRENECHANIE NA VYUŽITIE INÝM OSOBÁM JE MOŽNÉ LEN SO SÚHLASOM AUTORA.

TEXTOVÁ ČASŤ:

TEXTOVÁ ČASŤ - SPRIEVODNÁ SPRÁVA
ZÁVÄZNÁ ČASŤ
VYHODNOTENIE ZÁBERU POĽNOHOSPODÁRSKEJ PÔDY A LESNÝCH POZEMKOV PRE NEPOĽNOHOSPODÁRSKE VYUŽITIE

GRAFICKÁ PRÍLOHA:

ŠIRŠIE VZŤAHY
KOMPLEXNÝ VÝKRES PRIESTOROVÉHO USPORIADANIA A FUNKČNÉHO VYUŽITIA   ZASTAVANÉHO ÚZEMIA OBCE 1
KOMPLEXNÝ VÝKRES PRIESTOROVÉHO USPORIADANIA A FUNKČNÉHO VYUŽITIA ZASTAVANÉHO ÚZEMIA OBCE 2
PERSPEKTÍVNE VYUŽITIE POĽNOHOSPODÁRSKEJ PÔDY NA NEPOĽNOHOSPODÁRSKE ÚČELY


 

 

 

 

 

 

foto_pic
video_small
EU
pavlovcan
pavlovcan

zber

 OPKZP

zive-slovensko-logo 

Náhodný obrázok

Správy z východu