27. 06. 2019
   
Písmo

Platné VZN

Platné všeobecne záväzné nariadenia

Prehľad platných Všeobecne záväzných nariadení Obecného zastupiteľstva:

VNÚTORNÁ SPRÁVA:

pdf button 
VZN č. 1/2017 O zavedení a poskytovaní elektronických služieb Obcou Pavlovce nad Uhom

pdf button VZN č. 2/2016 O poskytovaní dotácií z rozpočtu Obce Pavlovce nad Uhom

 VZN č. 3/2015 O určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole

 VZN č. 2/2015 O určení výšky príspevkov od zákonných zástupcov detí/žiakov a dospelých na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt v materskej škole, v školskom klube detí, v školskej jedálni a výdajnej školskej jedálni v Základnej škole s materskou školou Pavlovce nad Uhom
pdf button Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2015 O určení výšky príspevkov od zákonných zástupcov detí/žiakov a dospelých na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt v materskej škole, v školskom klube detí, v školskej jedálni a výdajnej školskej jedálni v Základnej škole s materskou školou Pavlovce nad Uhom

Rokovací poriadok komisie OcZ na ochranu verejného záujmu

 01/2014 O URČENÍ VÝŠKY DOTÁCIE NA MZDY A PREVÁDZKU na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení zriadených na území obce Pavlovce nad Uhom
 Príloha č. 2 na rok 2015 k VZN č. 1/2014 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení zriadených na území Obce Pavlovce nad Uhom
pdf button Príloha č. 3 k VZN č. 1/2014 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení zriadených na území obce Pavlovce nad Uhom
pdf button Príloha č. 4 k VZN č. 1/2014 O určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení zriadených na území Obce Pavlovce nad Uhom na rok 2017
pdf button Príloha č. 5 k VZN č. 1/2014 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení zriadených na území obce Pavlovce nad Uhom
 Dodatok č. 1 k VZN 1/2014 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení zriadených na území obce Pavlovce nad Uhom.

02/2013 o záväznej časti Zmien a doplnkov Územného plánu sídelného útvaru (ÚPN-O) Pavlovce nad Uhom

01/2010 ŠTATÚT OBCE, ORGANIZAČNÝ PORIADOK OBCE PAVLOVCE NAD UHOM

02/2010 ROKOVACÍ PORIADOK OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V PAVLOVCIACH NAD UHOM

03/2010 ZÁSADY ODMEŇOVANIA POSLANCOV A ČLENOV ORGÁNOV OBCE
 Dodatok č. 1 k VZN č. 3/2010 Zásady odmeňovania poslancov a členov orgánov Obce Pavlovce nad Uhom

01/1997 ZÁSADY NA OCHRANU MAJETKU OBCE PAVLOVCE NAD UHOM

01/1998 O PREVODE VLASTNÍCTVA BYTOV

04/1999 ORGANIZAČNÝ PORIADOK OBECNÉHO ÚRADU V PAVLOVCIACH NAD UHOM

01/2002 PRACOVNÝ PORIADOK OBECNÉHO ÚRADU V PAVLOVCIACH NAD UHOM

02/2004 KTORÝM SA URČUJE ŠKOLSKÝ OBVOD ZÁKLADNEJ ŠKOLY S MATERSKOU ŠKOLOU V ZRIADOVATEĽSKEJ PÔSOBNOSTI OBCE PAVLOVCE NAD UHOM

06/2009 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Obce Pavlovce nad Uhom

pdf_button 05/2008 Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami Obce Pavlovce nad Uhom

pdf_button 05/2008 DODATOK č.1 Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami Obce Pavlovce nad Uhom

DANE A POPLATKY:04/2013 DODATOK č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 2/2012 O MIESTNYCH DANIACH A O POPLATKU
03/2013 O POPLATKOCH ZA ÚKONY A SLUŽBY vykonávané Obecným úradom v Pavlovciach nad Uhom
02/2012 O MIESTNYCH DANIACH A MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY
pdf button Dodatok č. 2 k VZN č. 2/2012 o miestnych daniach a poplatku
pdf button 07/2009 O POSKYTOVANÍ SOCIÁLNYCH SLUŽIEB,O SPÔSOBE A VÝŠKE ÚHRAD ZA POSKYTOVANIE SOCIÁLNEJ SLUŽBY

05/2009 O URČOVANÍ NÁJOMNÉHO ZA PRENÁJOM NEBYTOVÝCH PRIESTOROV A POZEMKOV VO VLASTNÍCTVE OBCE PAVLOVCE NAD UHOM

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE:

 01/2016 - VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území Obce Pavlovce nad Uhom 
 
02/2014 - O PODMIENKACH DRŽANIA PSOV na území Obce Pavlovce nad Uhom
01/2006 O PREVÁDZKOVANÍ POHREBÍSK A DOMU SMÚTKU V OBCI PAVLOVCE NAD UHOM
05/2002 O OCHRANE DREVÍN NA ÚZEMÍ OBCE PAVLOVCE NAD UHOM
09/1999 O VYTVÁRANÍ ZDRAVÉHO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA, O OCHRANE VEREJNÉHO PORIADKU A ZELENE NA ÚZEMÍ OBCE PAVLOVCE NAD UHOM

PODNIKANIE:

10/1995 PODMIENKY PODNIKANIA NA ÚZEMÍ OBVE PAVLOVCE NAD UHOM
02/1997 O ZÁKAZE PREVÁDZKOVANIA NEPOVOLENÝCH HAZARDNÝCH HIER NA VEREJNOSTI PRÍSTUPNÝCH MIESTACH NA ÚZEMÍ OBCE PAVLOVCE NAD UHOM
03/1997 O REKLAMNÝCH TABULIACH, PLAGÁTOVÝCH PLOCHĆH A REKLAMNÝCH INFORMAČNÝCH A PROPAGAČNÝCH ZARIADENIACH NA ÚZEMÍ OBCE PAVLOVCE NAD UHOM
02/1998 K VYLEPOVANIU VOLEBNYCH PLAGÁTOV NA VEREJNÝCH PRIESTRANSTVÁCH
03/1998 O TRHOVOM PORIADKU A PODMIENKACH PREDAJA VÝROBKOV A POSKYTOVANÍ SLUŽIEB NA TRHOVÝCH MIESTACH NA ÚZEMÍ OBCE PAVLOVCE NAD UHOM

foto_pic
video_small
EU
pavlovcan
pavlovcan

zber

 OPKZP

zive-slovensko-logo 

Náhodný obrázok

Správy z východu