21. 10. 2019
   
Písmo

Platné VZN a smernice

Platné všeobecne záväzné nariadenia a smernice

PREDPISY A SMERNICE:

pdf button Štatút obce Pavlovce nad Uhom
pdf button Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva obce Pavlovce nad Uhom
pdf button Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva obce Pavlovce nad Uhom
pdf button Zásady odmeňovania členov komisií Obecného zastupiteľstva, ktorí nie sú poslancami Obecného zastupiteľstva obce Pavlovce nad Uhom
 Smernica 2/2019 o vnútornom systéme preverovania oznámení protispoločenskej činnosti

Prehľad platných Všeobecne záväzných nariadení Obecného zastupiteľstva:

pdf button VZN č. 5/2019 o vyhradení miesta určení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane
pdf button VZN č. 4/2019 o zrušení VZN č. 2/1997 o zákaze prevádzkovania
pdf button VZN č. 3/2019 o zrušení VZN č. 3/2010 Zásady odmeňovania poslancov a členov orgánov obce a Dodatku č. 1 k VZN
pdf button
 VZN č. 2/2019 o zrušení VZN č. 2/2010 Rokovací poriadok OcZ
pdf button VZN č. 1/2019 o zrušení VZN č. 1/2010 Štatút obce


VNÚTORNÁ SPRÁVA:


pdf button VZN č. 1/2017 O zavedení a poskytovaní elektronických služieb Obcou Pavlovce nad Uhom
pdf button VZN č. 2/2016 O poskytovaní dotácií z rozpočtu Obce Pavlovce nad Uhom
 VZN č. 3/2015 O určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole
 VZN č. 2/2015 O určení výšky príspevkov od zákonných zástupcov detí/žiakov a dospelých na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt v materskej škole, v školskom klube detí, v školskej jedálni a výdajnej školskej jedálni v Základnej škole s materskou školou Pavlovce nad Uhom
pdf button Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2015 O určení výšky príspevkov od zákonných zástupcov detí/žiakov a dospelých na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt v materskej škole, v školskom klube detí, v školskej jedálni a výdajnej školskej jedálni v Základnej škole s materskou školou Pavlovce nad Uhom
pdf button Dodatok č. 2 k VZN č. 2/2015 o určení výšky príspevkov od zákonných zástupcov detí/žiakov a dospelých
Rokovací poriadok komisie OcZ na ochranu verejného záujmu
 01/2014 O URČENÍ VÝŠKY DOTÁCIE NA MZDY A PREVÁDZKU na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení zriadených na území obce Pavlovce nad Uhom
 Príloha č. 2 na rok 2015 k VZN č. 1/2014 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení zriadených na území Obce Pavlovce nad Uhom
pdf button Príloha č. 3 k VZN č. 1/2014 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení zriadených na území obce Pavlovce nad Uhom
pdf button Príloha č. 4 k VZN č. 1/2014 O určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení zriadených na území Obce Pavlovce nad Uhom na rok 2017
pdf button Príloha č. 5 k VZN č. 1/2014 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení zriadených na území obce Pavlovce nad Uhom
 Dodatok č. 1 k VZN 1/2014 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení zriadených na území obce Pavlovce nad Uhom.
02/2013 o záväznej časti Zmien a doplnkov Územného plánu sídelného útvaru (ÚPN-O) Pavlovce nad Uhom
01/1997 ZÁSADY NA OCHRANU MAJETKU OBCE PAVLOVCE NAD UHOM
01/1998 O PREVODE VLASTNÍCTVA BYTOV 
04/1999 ORGANIZAČNÝ PORIADOK OBECNÉHO ÚRADU V PAVLOVCIACH NAD UHOM
01/2002 PRACOVNÝ PORIADOK OBECNÉHO ÚRADU V PAVLOVCIACH NAD UHOM
02/2004 KTORÝM SA URČUJE ŠKOLSKÝ OBVOD ZÁKLADNEJ ŠKOLY S MATERSKOU ŠKOLOU V ZRIADOVATEĽSKEJ PÔSOBNOSTI OBCE PAVLOVCE NAD UHOM
06/2009 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Obce Pavlovce nad Uhom
pdf_button 05/2008 Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami Obce Pavlovce nad Uhom
pdf_button 05/2008 DODATOK č.1 Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami Obce Pavlovce nad Uhom


 

DANE A POPLATKY:

04/2013 DODATOK č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 2/2012 O MIESTNYCH DANIACH A O POPLATKU
03/2013 O POPLATKOCH ZA ÚKONY A SLUŽBY vykonávané Obecným úradom v Pavlovciach nad Uhom
02/2012 O MIESTNYCH DANIACH A MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY
pdf button Dodatok č. 2 k VZN č. 2/2012 o miestnych daniach a poplatku
pdf button 07/2009 O POSKYTOVANÍ SOCIÁLNYCH SLUŽIEB,O SPÔSOBE A VÝŠKE ÚHRAD ZA POSKYTOVANIE SOCIÁLNEJ SLUŽBY

05/2009 O URČOVANÍ NÁJOMNÉHO ZA PRENÁJOM NEBYTOVÝCH PRIESTOROV A POZEMKOV VO VLASTNÍCTVE OBCE PAVLOVCE NAD UHOMŽIVOTNÉ PROSTREDIE:

 01/2016 - VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území Obce Pavlovce nad Uhom 
 
02/2014 - O PODMIENKACH DRŽANIA PSOV na území Obce Pavlovce nad Uhom
01/2006 O PREVÁDZKOVANÍ POHREBÍSK A DOMU SMÚTKU V OBCI PAVLOVCE NAD UHOM
05/2002 O OCHRANE DREVÍN NA ÚZEMÍ OBCE PAVLOVCE NAD UHOM
09/1999 O VYTVÁRANÍ ZDRAVÉHO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA, O OCHRANE VEREJNÉHO PORIADKU A ZELENE NA ÚZEMÍ OBCE PAVLOVCE NAD UHOM


PODNIKANIE:

10/1995 PODMIENKY PODNIKANIA NA ÚZEMÍ OBVE PAVLOVCE NAD UHOM
03/1997 O REKLAMNÝCH TABULIACH, PLAGÁTOVÝCH PLOCHĆH A REKLAMNÝCH INFORMAČNÝCH A PROPAGAČNÝCH ZARIADENIACH NA ÚZEMÍ OBCE PAVLOVCE NAD UHOM
03/1998 O TRHOVOM PORIADKU A PODMIENKACH PREDAJA VÝROBKOV A POSKYTOVANÍ SLUŽIEB NA TRHOVÝCH MIESTACH NA ÚZEMÍ OBCE PAVLOVCE NAD UHOM

foto_pic
video_small
EU
pavlovcan
pavlovcan

zber

 OPKZP

zive-slovensko-logo 

Náhodný obrázok

Správy z východu